50%

Hán Việt tự điển/卜

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

BỘ BỐC 卜 部

BỐC 1 : bói rùa. Đốt mai rùa để bói xem xấu tốt gọi là bốc -. Mai bốc công thần, duy cát chi tòng 枚 - 公 臣 惟 吉 之 從 bói xem các bầy tôi ai là tốt hơn. Đời sau dùng quan Tể tướng gọi là mai bốc 枚 - là theo nghĩa ấy. 2 : bói thử, như xem chim kêu, sâu kêu mà đoán xem mưa nắng gọi là bốc. Bây giờ gọi sự đã dự kì 預 期 là định bốc 定 -, gọi sự chưa biết (未 知) là vị bốc 未 -.

2-3 NÉT[sửa]

BIỆN : nóng nảy bồn chồn.

CHIÊM : xem, coi điều gì để biết xấu tốt gọi là chiêm. Bói cho khỏi ngờ cũng gọi là chiêm. Một âm là chiếm -. 1) : tự tiện chiếm cứ của người. 2) : làm thơ làm ca chưa viết ra gọi là khẩu chiếm 口 -.

TẠP : các nơi quan ải đắp ụ, đóng lính canh phòng gọi là thủ tạp 守 - Chính trị nhà Thanh cứ các nơi xung yếu đều đặt sở thu thuế hàng hóa gọi là tạp. (Cũng đọc là chữ khải).

5 NÉT[sửa]

DỮU : đồ đựng rượu đời xưa.

6 NÉT[sửa]

QUÁI : quẻ, họ Phục Hy chế ba vạch (hào) là một quẻ. Hào lại chia ra hào âm hào dương, cùng phối hợp nhau thành tám quẻ, tính gấp lên thành 64 quẻ.