Hạnh Thục ca/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tự quân chưa chỉnh ngôi trời,
Chiếu thư lại cải quên lời sách xưa.
Văn-Tường, Tôn-thuyết chẳng lơ,
Bắt chưng lỗi ấy phiến từ dâng tâu[1]
Trần công hờ-hững biết đâu.
Kim-đằng[2] giữ dạ ai cầu cho an.
Ký danh chẳng khứng[3] hợp đoàn,
Phải chưng uổng sát họa mang vào mình.

   
Chú thích

  1. Bắt chưng lỗi ấy phiến từ dâng tâu: Khi làm lễ đọc di-chiếu, quan Phụ-chính Trần Tiễn-Thành có đọc sai đi mấy câu, Tường và Thuyết vin lấy cớ ấy mà tâu lên bà Từ-dụ Thái-hậu, xin bỏ tự-quân và lập người khác.
  2. Kim-đằng: là buộc dây vàng. Lấy điển trong kinh Thư nói rằng : "vua Vũ-vương đau nặng, Chu-công viết lời khấu xin chết thay, rồi đem bỏ vào cái hộp buộc dây vàng để không ai biết, Đây nói ý : giữ kín trong bụng.
  3. Chẳng khứng: là do chữ khẳng là chịu. ưng-thuận.