Hạnh Thục ca/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Vâng theo bái yết tân quân,
Trông xem chính lệnh xử phân thế nào.
Đem ông Trừ-nhị[1] truyền giao,
Giảng-đường[2] tạm ở ra vào giữ canh.
Ưa ai đều đặng hiển vinh,
Hưởng nhờ sang cả, phỉ tình mai nay.

   
Chú thích

  1. Trừ-nhị: là Hoàng Thái-tử, đây là nói ông Dục-đức.
  2. Giảng-đường: tức là nhà học của ông Dục-đức, lúc ấy gọi là Dục-đức giảng-đường.