Hạnh Thục ca/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tự-quân[1] lẻn rước phản hồi,
Tịch-điền hãy dọn tạm ngồi một khi.
Túc-thanh[2] cung điện hộ-trì,
Mệnh quan quyên cát[3] cập kỳ đăng quang.
Trong người đều dạ hân hoan,
Gẫm xem thiên đạo tuần hoàn rất mau.
Bấy giờ đặng toại sở cầu,
Mặc-phò nhờ có trên đầu khiến xui.
Tháng mười năm ấy Quí-mùi,
Mồng-ba hiệp-cát[4] lên ngôi cầm quyền.
Hiệu xưng Kiến-phúc kỷ nguyên,
Trong ngoài yên định, dưới trên thuận tùy.
Giúp trong nhờ có mẫu nghi[5],
Ngoài thời thứ chức cơ nghi giữ-gìn.
Ý thân lại lựa đấng hiền,
Gia-hưng phụ-chính Chỉ truyền kính vâng.
Nhưng cùng Pháp-quốc giao-lân,
Cũng cho triều yết, cũng thân[6] ước điều.

   
Chú thích

  1. Tự-quân: lúc ấy là ông Dưỡng-thiện, con nuôi thứ ba của vua Dực-tông.
  2. Túc-thanh: dọn dẹp chỉnh tề.
  3. Quyên cát: là chọn ngày tốt lành.
  4. Hiệp-cát: là bói được ngày tốt.
  5. Mẫu nghi: Đây là bà Từ-dụ Thái-hậu.
  6. Thân: là nhắc lại những điều ước.