Hạnh Thục ca/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Việc tôn vừa mới thảnh thơi,
Cậy oai Tây lại dở bài mạn khinh.
Khiến mau súng dẹp trên thành,
Với nơi Mang-cá tận hành ban di[1].
Nếu mà chấp nhất chẳng nghe,
Gây ra hấn khích chỉn e nan trì.
Hiếp lần Tây đã chẳng vì,
Chọc gan Tôn-Thuyết chiến ky[2] quyết rày.
Huống chi địa chấn điềm bày,
Trời đã khiến vậy ta nay sợ gì.
Phen này phấn lực dương uy,
Truyền quân cơm gạo sắm đi sẵn-sàng.
Văn-Tường khôn nỗi khuyên can,
Nghĩ làm lời dụ xin ban giải hòa.
Dụ rằng: "Hãy chịu vậy là,
Y lời ngõ đạng thuận hòa mới an.
Bằng còn ỷ thế quá ngang,
Thời ta sẽ liệu qyết đường hơn thua."
Ân cần dụ chỉ phân phô,
Vâng nghe tạm hãy để cho yên rày.
Riêng lo e việc chẳng may,
Đất bằng sóng dậy có ngày tai ương.

   
Chú thích

  1. Ban di: là dời dọn đi chỗ khác.
  2. Ky: Chính âm là ky, nhưng ta thường đọc là cơ.