Hạnh Thục ca/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tây, Tàu ỷ thế dọc ngang,
Thêm đoàn Bắc Khấu quân ngoan[1] cùng dòng.
Song nhờ chế biến khéo dùng,
Chòm ong, lũ kiến đều cùng quét thanh.
Vua Tàu tuy có giúp binh,
Lấy rồi việc[2] cũng khoe mình rằng công.
Giặc chưa tắt, việc chưa xong,
Biết bao tiền của cấp cung hao phiền,
Mấy năm sau mới chút yên,
Tàu vừa dẹp đặng, Tây liền lại gây.

   
Chú thích

  1. Ngoan: ngoan là ngoan-ngạnh. Đây nói các bọn giặc ở Bắc-Việt.
  2. Lấy rồi việc: nghĩa là làm qua loa cho xong việc. Thủa ấy quan nhà Thanh có cho một toán quân sang Việt-nam đánh một bọn giặc Tàu.