Hạnh Thục ca/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Có quan Tổng-đốc Bắc-kỳ[1],
Tên là Hữu Độ, bôn trì vào kinh.
Trách rằng[2]: "Đến nỗi mất thành,
Làm tôi như vậy nghĩ mình phải chưa.
Quyền đương nay hãy tự cư,
Để coi sửa việc bao giờ đăng xong."
Pháp nhân lâp ước hội-đồng,
Những điều lấn hiếp khó lòng y theo.
Văn-Tường chẳng khứng thuận chiều,
Trái tình Hữu-Độ mượn điều Bắc quy.

   
Chú thích

  1. Có quan Tổng-đốc Bắc-kỳ: Tương truyền rằng khi Nguyễn Văn Tường và Tôn-thất Thuyết đang chuyên-quyền ở Huế, thấy Nguyễn Hữu Độ đang làm chức Tĩnh-biên phó-sứ ở Đoan-hùng-đạo về theo Pháp được cất lên làm Tổng-đốc ở Hà-nội, Tường và Thuyết tức lắm, bèn giáng Nguyễn Hữu Độ xuống đến chức tùng cửu-phẩm, là chức cuối cùng trong quan-chế. Song sợ Pháp mà vẫn để làm Tổng-đốc ở Hà-nội, cho nên trong tờ sắc có câu : Nguyễn Hữu Độ, tùng cửu-phẩm, lĩnh Hà-ninh Tổng-đốc. (Hà-Ninh là Hà-nội và Ninh-bình).
  2. Trách rằng: Nguyễn Hữu Độ trách Nguyễn Văn Tường.