Hạnh Thục ca/41

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Pháp quan khiến chớ trì nghi,
Đặt ai tua kíp liệu đi chớ chầy.
Văn-Tường triều yết tâu bày,
Gửi ràng: "Xử biến phải rày tùy nghi[1].
Vả nay nhà nước gian nguy,
Đều nhờ chánh đức duy trì chủ-trương.
Nối ngôi nguyện rõi tiên hoàng,
Mới yên thửa dạ kẻo thương tâm tình."
Phán rằng: "Sự ấy đã đành,
Kiên-giang chỉn đó một mình mà thôi.
Lớn khôn tính sửa nết rồi,
Dựng nên ấy cũng là trời phó cho.
Ngửa nhờ liệt thánh âm phò,
Họa là may lại qui-mô vững bền."
Văn-Tường gửi ý rất nên,
Xin ban ý-chỉ về truyền Pháp nhân.

   
Chú thích

  1. Xử biến phải rày tùy nghi: là gặp biến, tùy theo phương-tiện.