Hạnh Thục ca/43

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Còn như việc nước Nam đây,
Có ngươi Hữu-Độ tài hay khá dùng.
Phan đình Bình cũng tôi trung,
Giao hai người ấy đồng lòng toan đương.
Bắc-kỳ Trọng-Hợp sửa-sang,
Quyền thay kinh-lược một phương giữ-gìn.