Hạnh Thục ca/46

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tuất niên[1] đại lễ cử hành,
Gia tôn bác huệ giữ lành ban ra.
Thuận thừa đức ngợi tề gia,
Tấn tôn : Trang ý doãn hòa từ huy[2].
Dầm mưa nhuận vị ân suy,
An rày nhờ bởi khôn-nghi đức dày.

   
Chú thích

  1. Tuất niên: là năm Bính-tuất (1886).
  2. Trang ý doãn hòa từ huy: là hiệu của bà Từ-dụ Thái-hoàng Thái-hậu.