Hạnh Thục ca/45

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chỉnh tu sau hãy tùy nghi,
Tự-quân mọi việc liệu bề khôi trương.
Chọn ngày hiệp cát đăng quang[1],
Kỷ nguyên Đồng-khánh chiếu ban xa gần.
Yên dân rồi sẽ phủ tuần[2],
Suy tôn nay phải trước dâng thỏa tình.

   
Chú thích

  1. Đăng quang: là lễ lên ngôi.
  2. Phủ tuần: là đi kinh-lý và vỗ về nhân-dân.