Hạnh Thục ca/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Xót thay Thánh chúa lo đời,
Ôm lòng luống những vắn dài thở than.
Nước nhà muôn việc sửa-sang,
Chứa lo nên bệnh thuốc-thang khôn bồi.
Hóa-thành[1] đội đức dầm-dười,
Ai là ai chẳng lạy trời thương vua.
Tôi con đều dạ âu lo,
Hết lòng cầu khấn xin cho thọ trường.
Trời kia sao nỡ chẳng thương,
Xe rồng vội giục vân hương tếch vời.

   
Chú thích

  1. Hóa-thành: là cái kết-quả tốt của chính hóa.