Lên sáu/1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
BÀI HỌC


1

Sách quốc-ngữ,
chữ nước ta;
con cái nhà,
đều phải học.
Miệng thời đọc,
tai thời nghe;
đừng ngủ-nhè,
chớ láu-táu.
Mày lên sáu,
đương vỡ lòng,
học cho thông,
thầy khỏi mắng.