Lên sáu/Vần các chữ chính đứng với nhau

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Lên sáu của Tản Đà
Vần các chữ chính đứng với nhau
3. — VẦN CÁC CHỮ CHÍNH ĐỨNG VỚI NHAU

ai ay ây ao au âu
eo êu iu ia iêu
oa oai oay uây
oe uy uya
oi ôi ơi ui ưi
oao ueo
ua ưa uôi ươi
ưu ươn.

ươnhươch

Hai vần này là tự ý riêng của tôi muốn thêm vào để thay cho những vần trong khi phải viết gượng; nhưng không dám coi như các vần đã công-nhận của quốc-dân, vậy nên in riêng ra sau đây, để tự người dạy trẻ học có muốn dạy hay không, tùy ý.

Nếu ông nào có lấy làm tiện mà dạy cho trẻ học thời sự dùng đọc như sau này:

Bưởnh. — thay cho chữ « bẩn », sale.

Dướch. — thay cho chữ « dứt », ôm cầm ai nỡ dướch giây...