Luật Đất đai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2024

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Luật Đất đai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  (2024) 
của Quốc hội Việt Nam
Loại Số Ngày ban hành Ngày hiệu lực Thay thế/Sửa đổi cho Sửa đổi bởi Bản mới hơn Hiệu lực
Luật 31/2024/QH15 18/1/2024 1/1/2025 45/2013/QH13
21/2017/QH14
18/2017/QH14
77/2015/QH13
26/2008/QH12
04/2007/QH12
16/2017/QH14
48/2010/QH12
61/2020/QH14
15/2017/QH14
06/2017/QH14
132/2020/QH14
- - Chưa

QUỐC HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luật số: 31/2024/QH15

LUẬT
ĐẤT ĐAI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Đất đai.

Chương(không được liệt kê trong bản gốc)

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".