Bước tới nội dung

Luật Đầu tư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2020

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Luật số 61/2020/QH14)
Luật Đầu tư nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  (2020) 
của Quốc hội Việt Nam
Loại Số Ngày ban hành Ngày hiệu lực Thay thế/Sửa đổi cho Sửa đổi bởi Bản mới hơn Hiệu lực
Luật 61/2020/QH14 17/6/2020 1/1/2021 67/2014/QH13
03/2016/QH14

62/2006/QH11
14/2008/QH12
30/2009/QH12
31/2009/QH12
32/2013/QH13
55/2014/QH13
65/2014/QH13
66/2014/QH13
71/2014/QH13
90/2015/QH13
04/2017/QH14
28/2018/QH14
39/2019/QH14
42/2019/QH14
72/2020/QH14
03/2022/QH15
05/2022/QH15
08/2022/QH15
09/2022/QH15
20/2023/QH15
26/2023/QH15
27/2023/QH15
28/2023/QH15
31/2024/QH15
- Một phần

QUỐC HỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Luật số: 61/2020/QH14

LUẬT
DOANH NGHIỆP

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật Đầu tư.


Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".