25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 1/Điều 104

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 104: Đối tượng bảo hộ của Luật quyền tác giả: Quốc gia gốc

(a). Tác phẩm chưa công bố là tác phẩm nêu tại Điều 102 và 103 khi chưa công bố là đối tượng bảo hộ theo Điều luật này không phân biệt quốc tịch hoặc nơi cư trú của tác giả.

(b). Tác phẩm đã công bố là các tác phẩm nêu tại Điều 102 và 103 khi đã công bố thuộc đối tượng bảo hộ của Điều luật này nếu:

(1). Vào ngày công bố lần đầu, một hoặc nhiều tác giả là công dân hoặc người thường trú tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hoặc là công dân hoặc người thường trú hoặc là người dân của một nước theo chế độ quân chủ của một quốc gia nước ngoài khác mà quốc gia này là một bên của Hiệp định về quyền tác giả mà Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cũng là một bên, hoặc là người không có quốc tịch bất kể người đó cư trú ở đâu; hoặc
(2). Tác phẩm được công bố lần dầu tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hoặc tại một quốc gia nước ngoài khác vào ngày công bố lần đầu là một bên của Công ước toàn cầu về quyền tác giả; hoặc
(3). Tác phẩm được công bố lần đầu thông qua tổ chức Liên hợp quốc hoặc thông qua bất kỳ tổ chức nào của Liên hợp quốc hoặc thông qua các cơ quan của Chính phủ Mỹ; hoặc
(4). Tác phẩm là tác phẩm thuộc diện Công ước Berne; hoặc
(5). Tác phẩm được đưa vào trong phạm vi tác phẩm thuộc tuyên bố của Tổng thống. Khi mà Tổng thống thấy rằng một quốc gia nước ngoài nào đó mở rộng việc bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm tác giả là công dân hoặc người thường trú của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ hoặc đối với các tác phẩm được công bố lần đầu tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về bản chất tương tự như quốc gia nước ngoài đó dành chế độ bảo hộ cho các tác phẩm của công dân hoặc người thường trú của chính quốc gia mình và đối với các tác phẩm được công bố lần đầu tại quốc gia đó, Tổng thống có thể thông qua một bản tuyên bố mở rộng việc bảo hộ theo quy định của Điều luật này đối với các tác phẩm của một hoặc nhiều tác giả, vào ngày công bố lần đầu, là công dân hoặc người thường trú của quốc gia nước ngoài đó hoặc là người dân của quốc gia nước ngoài theo chế độ quân chủ đó và đối với các tác phẩm công bố lần đầu tại quốc gia nước ngoài đó. Tổng thống có thể sửa đổi, thay thế hoặc huỷ bỏ bất kỳ một tuyên bố nào như vậy hoặc có thể đưa ra bất kỳ một điều kiện hoặc hạn chế nào đối với việc bảo hộ theo tuyên bố đó.

(c). "Hiệu lực của Công ước Berne". Không một quyền hoặc lợi ích nào đối với một tác phẩm đáp ứng yêu cầu bảo hộ theo Điều luật này có thể được xác định theo hoặc dựa trên các quy định của Công ước Berne hoặc các quy định của các điều ước mà Chính phủ Hoa Kỳ tham gia. Bất kỳ các quyền nào đối với tác phẩm đáp ứng yêu cầu bảo hộ theo quy định của Điều luật này nhận được bảo hộ từ Điều luật này, luật của các bang, của Chính phủ khác hoặc hệ thống luật thông lệ, sẽ không được mở rộng hoặc không bị bó hẹp theo hoặc dựa trên các quy định của Công ước Berne hoặc các điều ước quốc tế khác mà Chính phủ Hoa Kỳ tham gia.