25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 1/Điều 121

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 121: Hạn chế quyền độc quyền: tái bản cho người mù hoặc những người tàn tật khác

(a). Không trái với các quy định của Điều 106 và 710, sẽ không phải là hành vi xâm phạm quyền tác giả nếu một pháp nhân được phép tái bản hoặc phân phối các bản sao hoặc bản ghi của các tác phẩm đã được công bố, các tác phẩm văn học phi kịch nghệ nếu các bản sao hoặc bản ghi đã được tái bản hoặc phân phối dưới hình thức đặc biệt duy nhất là để phục vụ cho sử dụng của người mù hoặc những người tàn tật khác.

(b).

(1). Các bản sao hoặc bản ghi được áp dụng theo Điều này sẽ:
(A). Không được tái bản hoặc phân phối dưới một hình thức nào khác hơn là dưới hình thức đặc biệt duy nhất là phục vụ cho sử dụng của người mù hoặc những người tàn tật khác.
(B). Mang thông báo là bất kỳ việc tái bản hoặc phân phối dưới hình thức nào khác dưới hình thức đặc biệt là hành vi xâm phạm; và
(C). Bao gồm ký hiệu về bản quyền xác định rõ chủ sở hữu quyền tác giả và ngày công bố gốc của tác phẩm.
(2). Các quy định của Khoản này sẽ không áp dụng đối với các bài thi tiêu chuẩn hoá, kiểm tra trình độ hoặc kiểm tra thử và các tài liệu liên quan đến chúng, hoặc không áp dụng đối với chương trình máy tính, ngoại trừ một phần của chương trình này là ngôn ngữ thông dụng của con người (bao gồm cả các mô tả về tác phẩm tạo hình) và được trình bầy cho người sử dụng trong một khoá học thông thường về sử dụng chương trình máy tính đó.

(c). Trong phạm vi điều này, thuật ngữ:

(1). "Pháp nhân được phép" có nghĩa là một tổ chức phi lợi nhuận hoặc cơ quan nhà nước có nhiệm vụ chủ yếu là cung cấp các dịch vụ đặc biệt về giáo dục, đào tạo, xoá mù chữ hoặc nhu cầu tiếp cận thông tin của người mù hoặc những người tàn tật khác;
(2). "Người mù hoặc những người tàn tật khác" có nghĩa là những cá nhân mà có đủ điều kiện hoăc người mà có thể xác định theo Luật có tên là "Luật cung cấp sách cho người mù lớn tuổi" thông qua 3/3/1931 (2 U.S.C. 135a; 46 Stat.1487) để nhận sách hoặc các ấn phẩm được sản xuất dưới hình thức đặc biệt; và
(3). "Các hình thức đặc biệt" có nghĩa là dưới hình thức chữ nổi, âm thanh, văn bản dưới dạng kỹ thuật số mà chỉ để phục vụ cho sử dụng của người mù hoặc những người khuyết tật khác.