25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 3/Điều 301

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, do Cục Bản quyền tác giả dịch
Điều 301. Quyền ưu tiên đối với các Luật khác

Điều 301: Quyền ưu tiên đối với các Luật khác

(a). Vào hoặc sau ngày 1/1/1978, tất cả các quyền hợp pháp hoặc hợp lý mà tương đương với bất kỳ các quyền độc quyền nào thuộc phạm vi điều chỉnh chung của quyền tác giả như quy định tại Điều 106 đối với những tác phẩm của tác giả mà được định hình dưới một dạng vật chất thể hiện hữu hình và thuộc đối tượng bảo hộ quyền tác giả như quy định tại Điều 102 và 103, không phụ thuộc vào việc được sáng tạo trước hoặc sau ngày này và không phụ thuộc vào việc đã công bố hoặc chưa công bố, được điều chỉnh hoàn toàn thông qua Điều luật này. Do vậy, không một người nào được hưởng bất kỳ quyền hợp pháp hoặc hợp lý nào đối với bất kỳ tác phẩm nào theo Luật thông lệ hoặc theo Luật của bất kỳ một Bang nào.

(b). Không một quy định nào trong Điều luật này bãi bỏ hoặc giới hạn bất kỳ một quyền hoặc biện pháp thi hành nào theo Luật thông lệ hoặc Luật của bất kỳ Bang nào đối với:

(1). Đối tượng điều chỉnh mà không thuộc đối tượng bảo hộ quyền tác giả như quy định tại Điều 102 và 103, bao gồm các tác phẩm của tác giả không được định hình dưới bất kỳ dạng vật chất thể hiện hữu hình nào; hoặc
(2). Bất kỳ một nguyên nhân khởi kiện nào phát sinh từ một cam kết nào bắt đầu trước ngày 1/1/1978.
(3). Các hành vi xâm phạm các quyền hợp pháp hoặc hợp lý mà không tương đương với bất kỳ một quyền độc quyền nào thuộc phạm vi chung của quyền tác giả như quy định tại Điều 106; hoặc
(4). Ranh giới bang và địa phương, bảo tồn lịch sử, các mã hiệu khu vực, công trình liên quan đến tác phẩm kiến trúc được bảo hộ theo Điều 102 (a)(8).

(c). Đối với các bản ghi âm đã được ghi trước ngày 15/2/1972, bất kỳ quyền hoặc các biện pháp thực thi nào theo Luật thông lệ hoặc theo Luật của các Bang sẽ không bị bãi bỏ hoặc hạn chế theo Điều luật này cho tới ngày 15/2/2067. Các quy định về quyền ưu tiên áp dụng luật tại Khoản (a) sẽ áp dụng đối với bất kỳ các quyền hoặc các biện pháp thực thi nào thuộc bất kỳ trường hợp nào có hành vi phát sinh từ cam kết bắt đầu vào hoặc sau ngày 14/2/2067. Không trái với quy định tại Điều 303, không một bản ghi âm nào đã được ghi trước ngày 15/2/1972 sẽ phụ thuộc vào quy định về quyền tác giả theo Điều luật này trước, vào hoặc sau ngày 15/2/2067.

(d). Không một quy định nào trong Điều luật này bãi bỏ hoặc hạn chế bất kỳ một quyền hoặc các biện pháp thực thi nào theo bất kỳ một Quy chế Liên bang nào khác.

(e). Phạm vi quyền ưu tiên áp dụng luật Liên bang theo Điều này không có hiệu lực thông qua việc gia nhập của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ vào Công ước BERNE hoặc hoàn thành các nghĩa vụ của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ theo Công ước đó.

(f).

(1). Vào hoặc sau ngày có hiệu lực quy định tại Điều 610(a) của Luật về các quyền đối với tác phẩm nghệ thuật tạo hình năm 1990, tất cả các quyền hợp pháp hoặc hợp lý mà tương đương bất kỳ quyền nào nêu tại Điều 106A về các tác phẩm nghệ thuật tạo hình mà đối với các tác phẩm này các quyền nêu tại Điều 106A áp dụng, chỉ được điều chỉnh bởi Điều 106A và Điều 113(d) và các quy định của Điều luật này có liên quan đến các Điều đó. Do đó, không một người nào được hưởng bất kỳ quyền đó hoặc quyền tương đương đối với bất kỳ tác phẩm nghệ thuật tạo hình theo Luật thông lệ hoặc Luật của bất kỳ Bang nào.
(2). Không điều gì của Điểm (1) bãi bỏ hoặc hạn chế bất kỳ quyền hoặc các biện pháp thực thi nào theo Luật thông lệ hoặc Luật của các Bang đối với:
(A). Bất kỳ vụ việc nào mà hành vi phát sinh từ những cam kết bắt đầu trước ngày có hiệu lực quy định tại Điều 610(a) của Luật về các quyền đối với tác phẩm nghệ thuật tạo hình năm 1990;
(B). Các hành vi xâm phạm các quyền hợp pháp hoặc hợp lý nào mà không tương đương với bất kỳ quyền nào nêu tại Điều 106A về tác phẩm nghệ thuật tạo hình; hoặc
(C). Các hành vi xâm phạm các quyền hợp pháp hoặc hợp lý mà mở rộng quá cuộc đời của tác giả.