25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 3/Điều 305

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 305. Thời hạn quyền tác giả: ngày kết thúc

Tất cả các thời hạn quyền tác giả quy định tại các Điều từ 302 tới 304 tính tới ngày cuối cùng của năm theo lịch mà trong năm đó các thời hạn khác nhau kết thúc.