25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 4/Điều 404

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, do Cục Bản quyền tác giả dịch
Điều 404. Ký hiệu quyền tác giả : tác phẩm trong một tác phẩm hợp tuyển

Điều 404: Ký hiệu quyền tác giả: các tác phẩm trong một tác phẩm hợp tuyển

(a). Các tác phẩm trong một tác phẩm hợp tuyển có thể mang ký hiệu quyền tác giả của riêng nó như quy định tại Điều 401 tới 403. Tuy nhiên, một ký hiệu duy nhất có thể được áp dụng đối với tác phẩm hợp tuyển như là đối với tổng thể tác phẩm là đủ để viện dẫn các quy định của các Điều 401(d) hoặc 402(d), như có thể áp dụng đối với từng tác phẩm độc lập bao hàm trong tác phẩm hợp tuyển (không gồm những quảng cáo trên danh nghĩa của những người khác không phải là chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm hợp tuyển), không phân biệt vào sở hữu chủ quyền tác giả của các tác phẩm trong tác phẩm hợp tuyển và không phụ thuộc vào việc các tác phẩm này đã hoặc chưa được công bố trước đó.

(b). Đối với các bản sao và bản ghi được phân phối tới công chúng thông qua sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả trước ngày có hiệu lực của Luật thi hành Công ước BERNE năm 1988, trên đó người được nêu tên trong ký hiệu duy nhất có thể được áp dụng đối với tác phẩm hợp tuyển như là đối với tổng thể tác phẩm không phải là chủ sở hữu quyền tác giả của tác phẩm độc lập mà không mang ký hiệu quyền tác giả của riêng nó, trường hợp này được điều chỉnh bởi các quy định tại Điều 406(a).