25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 4/Điều 405

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, do Cục Bản quyền tác giả dịch
Điều 405. Ký hiệu quyền tác giả: không có ký hiệu trên bản sao và bản ghi

Điều 405: Ký hiệu quyền tác giả: bỏ sót ký hiệu trên các bản sao hoặc bản ghi

(a). Ảnh hưởng của sự bỏ sót tới quyền tác giả: đối với các bản sao và bản ghi được phân phối tới công chúng thông qua sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả trước ngày có hiệu lực của Luật thi hành Công ước BERNE năm 1988, việc bỏ sót ký hiệu quyền tác giả quy định tại Điều 401 tới 403 trên các bản sao hoặc bản ghi đã được phân phối tới công chúng thông qua sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả không làm mất hiệu lực của quyền tác giả đối với tác phẩm nếu:

(1). Ký hiệu này bị bỏ sót trên một số lượng tương đối nhỏ các bản sao hoặc bản ghi đã được phân phối tới công chúng; hoặc
(2). Việc đăng ký tác phẩm này đã được thực hiện trước hoặc trong vòng 5 năm sau khi công bố tác phẩm mà không có ký hiệu, và nỗ lực hợp lý được tiến hành để thêm ký hiệu lên tất cả các bản sao hoặc bản ghi mà đã được phân phối tới công chúng tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ sau khi sự bỏ sót được phát hiện.
(3). Ký hiệu này đã bị bỏ sót vi phạm yêu cầu rõ ràng bằng văn bản, như một điều kiện của chủ sở hữu quyền tác giả đối với việc cho phép phân phối tới công chúng các bản sao hoặc bản ghi, là chúng phải mang ký hiệu được quy định.

(b). Ảnh hưởng của sự bỏ sót tới những người vi phạm vô ý: bất kỳ người nào xâm phạm vô ý quyền tác giả, dựa trên một bản sao hoặc bản ghi được phép mà trên chúng ký hiệu quyền tác giả đã bị bỏ sót và chúng đã được phân phối tới công chúng thông qua sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả trước ngày có hiệu lực của Luật thi hành Công ước BERNE năm 1988, không phải gánh chịu bất kỳ một nghĩa vụ nào về các khoản bồi thường thiệt hại thực tế hoặc theo Luật theo Điều 504 đối với bất kỳ hành vi xâm phạm nào xẩy ra trước khi nhận được ký hiệu chính thức mà sự đăng ký cho tác phẩm này đã được thực hiện theo Điều 408, nếu những người này chứng minh là họ bị nhầm lẫn do sự bỏ sót ký hiệu. Vụ xâm phạm trong trường hợp như vậy toà án có thể cho phép hoặc không cho phép thu hồi bất kỳ khoản lợi nhuận của người vi phạm này có thể quy kết cho sự xâm phạm đó, và có thể được hưởng việc tiếp tục công việc xâm phạm đang làm này hoặc có thể yêu cầu, như một điều kiện đối với việc được phép tiếp tục công việc xâm phạm này, là người vi phạm đó thanh toán cho chủ sở hữu quyền tác giả khoản lệ phí cấp phép hợp lý với số lượng và theo điều kiện được ấn định bởi toà án.

(c). Dỡ bỏ ký hiệu: sự bảo hộ theo Điều luật này không bị ảnh hưởng bởi việc dỡ bỏ, phá huỷ hoặc tẩy xoá ký hiệu từ bất kỳ bản sao hoặc bản ghi nào mà không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả.