25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 4/Điều 412

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, do Cục Bản quyền tác giả dịch
Điều 412. Đăng ký như một điều kiện cần cho các biện pháp thực thi cụ thể chống sự vi phạm

Điều 412: Đăng ký như là điều kiện cần cho các biện pháp thực thi cụ thể đối với sự xâm phạm

Bất kỳ khiếu kiện nào theo Điều luật này, ngoài khiếu kiện được đưa ra đối với sự xâm phạm các quyền của tác giả theo Điều 106(a) hoặc khiếu kiện được xác lập theo Điều 411(b), không một khoản phạt bồi thường thiệt hại theo luật hoặc lệ phí luật sư nào như được quy định tại Điều 504 và 505, sẽ được đưa ra đối với:

(1). Bất kỳ sự xâm phạm quyền tác giả nào đối với tác phẩm chưa công bố bắt đầu trước ngày có hiệu lực của việc đăng ký tác phẩm đó; hoặc
(2). Bất kỳ sự xâm phạm quyền tác giả nào bắt đầu sau khi công bố lần đầu tác phẩm và trước ngày có hiệu lực của việc đăng ký tác phẩm đó, trừ phi việc đăng ký này được thực hiện trong vòng 3 tháng sau khi công bố lần đầu tác phẩm.