25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 4/Điều 411

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, do Cục Bản quyền tác giả dịch
Điều 411. Đăng ký và các hành vi xâm phạm

Điều 411: Đăng ký và các khiếu kiện xâm phạm

(a). Ngoại trừ các khiếu kiện xâm phạm quyền tác giả đối với các tác phẩm thuôc diện Công ước BERNE mà quốc gia gốc không phải là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và khiếu kiện được đưa ra đối với sự xâm phạm các quyền của tác giả theo Điều 106(a), và tuỳ thuộc vào các quy định tại khoản (b), không một khiếu kiện xâm phạm quyền tác giả đối với bất kỳ tác phẩm nào sẽ được xác lập cho tới khi đơn yêu cầu đăng ký quyền tác giả được thực hiện phù hợp với Điều luật này. Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào mà tài liệu nộp, đơn và lệ phí quy định đối với việc đăng ký đã được chuyển tới Cục Bản quyền tác giả dưới hình thức phù hợp và việc đăng ký đã bị từ chối, người nộp đơn có quyền tiến hành khiếu kiện đối với sự xâm phạm nếu thông báo về việc đó được gửi tới Cơ quan đăng ký quyền tác giả cùng với bản sao của đơn kiện. Cơ quan đăng ký có thể, tuỳ theo lựa chọn của mình, trở thành một bên của vụ kiện liên quan tới vấn đề về khả năng đăng ký quyền tác giả của đơn yêu cầu thông qua việc tham dự trong vòng 60 ngày sau khi thông báo đó được gửi, nhưng lỗi của Cơ quan đăng ký trong việc trở thành một bên sẽ không tước đi thẩm quyền của Toà án trong việc quyết định vấn đề đó.

(b). Trong trường hợp tác phẩm bao hàm âm thanh, hình ảnh hoặc cả hai, sự định hình lần đầu của tác phẩm đó được thực hiện đồng thời với việc truyền dẫn tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả có thể, hoặc là trước hoặc là sau khi định hình đó diễn ra, tiến hành khiếu kiện đối với sự xâm phạm theo Điều 501, hoàn toàn thuộc đối tượng của các biện pháp thực thi quy định tại Điều 502 tới 506 và Điều 509 và 510, nếu, phù hợp với các yêu cầu mà cơ quan đăng ký quyền tác giả sẽ quy định trong quy chế, chủ sở hữu quyền tác giả:

(1). Gửi thông báo tới người vi phạm, trước 15 ngày và chậm nhất không quá 10 ngày trước sự định hình này, chỉ rõ tác phẩm, thời gian cụ thể và nguồn của việc truyền lần đầu tác phẩm, và nêu rõ ý định bảo vệ quyền tác giả của tác phẩm; và
(2). Thực hiện đăng ký đối với tác phẩm, nếu được yêu cầu bởi Khoản (a), trong vòng ba tháng sau khi truyền lần đầu tác phẩm.