25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 5/Điều 502

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 502: Các biện pháp thực thi chống vi phạm: các lệnh của Toà án

(a). Bất kỳ Toà án nào có thẩm quyền xét xử về kiện dân sự phát sinh theo Điều luật này, tùy thuộc vào các quy định tại Điều 1498 của Điều luật số 28, có thể ra lệnh tạm thời hoặc cuối cùng về các điều khoản và điều kiện mà có thể được coi là hợp lý để ngăn chặn hoặc ngăn ngừa xâm phạm quyền tác giả.

(b). Bất kỳ lệnh này có thể được gửi tới bất kỳ nơi nào thuộc Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đến người có liên quan; lệnh này sẽ có hiệu lực trên toàn bộ phạm vi Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và sẽ có khả năng thi hành thông qua các thủ tục thi hành đối với việc thiếu tôn trọng quyết định của toà hoặc các trường hợp khác, bởi bất kỳ Toà án nào của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ có thẩm quyền xét xử đối với người đó. Thư ký Toà án ra lệnh, khi được yêu cầu của bất kỳ Toà án nào khác mà sự thi hành lệnh đó đã được gửi, sẽ chuyển trực tiếp tới Toà án này bản sao có xác nhận trên tất cả các trang trong hồ sơ của vụ án tại văn phòng của thư ký đó.