25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 6/Điều 601

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 601: Sản xuất, nhập khẩu và phân phối tới công chúng các bản sao

(a). Trước ngày 1/7/1986, và ngoại trừ quy định tại Khoản (b), việc nhập khẩu vào hoặc phân phối tới công chúng tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ các bản sao của tác phẩm bao gồm chủ yếu là các tác phẩm văn học phi sân khấu mà được thể hiện bằng tiếng Anh và được bảo hộ theo Điều luật này bị cấm trừ phi các phần bao gồm trong tác phẩm đó đã được sản xuất tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoặc Canada.

(b). Quy định của Khoản (a) sẽ không áp dụng:

(1). Đối với, vào ngày mà việc nhập khẩu đó được chuyển tới hoặc việc phân phối tới công chúng tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ được thực hiện, tác giả của bất kỳ phần chủ yếu nào của tác phẩm không phải là công dân cũng không phải là người thường trú của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, hoặc nếu tác giả này là công dân của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ người này đã cư trú ngoài Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ một khoảng thời gian liên tiếp ít nhất 1 năm ngay trước ngày đó; trong trường hợp tác phẩm được làm do thuê mướn, ngoại lệ quy định tại Điểm này sẽ không áp dụng trừ phi phần cơ bản của tác phẩm được sáng tạo cho người chủ hoặc người khác mà những người này không phải là công dân hoặc người thường trú tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoặc công ty xí nghiệp trong nước;
(2). Đối với trường hợp Cơ quan Hải quan Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ được trình bằng một tuyên bố nhập khẩu được cấp theo dấu của Cục Bản quyền tác giả, trong trường hợp đó tổng số các bản sao không vượt quá 2.000 bản của tác phẩm sẽ được phép đưa vào; tuyên bố nhập khẩu sẽ được cấp theo yêu cầu của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người được chỉ định của người đó vào thời điểm đăng ký tác phẩm này theo Điều 408 hoặc vào bất kỳ thời điểm nào sau đó;
(3). Đối với việc nhập khẩu được đưa vào theo sự cho phép hoặc cho việc sử dụng, ngoài trường học, của Chính Phủ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoặc của bất kỳ chính quyền Bang hoặc các cơ quan của chính quyền Bang;
(4). Đối với việc nhập khẩu, cho việc sử dụng và không bán được đưa vào:
(A). Bởi bất kỳ người nào đối với bản sao của bất kỳ tác phẩm nào vào bất kỳ thời điểm nào không quá 1 bản;
(B). Bởi bất kỳ người nào đến từ bên ngoài Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đối với các bản sao là một bộ phận của hành lý xách tay của cá nhân người đó; hoặc
(C). Bởi Tổ chức hoạt động nhằm mục đích giáo dục, đào tạo hoặc tín ngưỡng và không nhằm đạt các mục đích cá nhân, đối với các bản sao chủ định nhằm lập nên một phần của thư viện của Tổ chức đó;
(5). Đối với các bản sao được tái bản dưới dạng ký tự nổi cho việc sử dụng của người mù; hoặc
(6). Đối với trường hợp thêm vào các bản sao được nhập khẩu theo Điểm (3) và (4) của Khoản này, không vượt quá 2.000 bản của bất kỳ bản sao nào của tác phẩm mà không được sản xuất tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoặc Cananda được phân phối tới công chúng tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ; hoặc
(7). Đối với trường hợp mà vào ngày khi việc nhập khẩu này được đưa vào hoặc việc phân phối tới công chúng tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ được thực hiện:
(A). Tác giả của bất kỳ phần cơ bản nào của tác phẩm là một cá nhân và nhận sự bù đắp đối với việc chuyển nhượng hoặc cấp phép quyền phân phối tác phẩm tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ; và
(B). Công bố lần đầu tác phẩm này đã được thực hiện trước đó tại một nơi ngoài Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ theo sự chuyển nhượng hoặc cấp phép được thực hiện bởi tác giả này đối với người được chuyển nhượng hoặc được cấp phép không phải là công dân hoặc người thường trú của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoặc công ty hoặc doanh nghiệp trong nước; và
(C). Không có bất kỳ sự công bố nào của phiên bản được phép phát hành của tác phẩm mà các bản sao của nó được sản xuất tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ; và
(D). Các bản sao được tái bản theo sự chuyển nhượng hoặc cấp phép thực hiện bởi tác giả đó hoặc bởi người được chuyển nhượng hoặc được cấp phép quyền công bố lần đầu tác phẩm nêu tại Đoạn (B), và người được chuyển nhượng hoặc được cấp phép quyền tái bản không phải là công dân hoặc người thường trú của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoặc công ty hoặc doanh nghiệp trong nước.

(c). Yêu cầu của Điều này về các bản sao được sản xuất tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoặc Canada được đáp ứng nếu:

(1). Trong trường hợp mà các bản sao được in trực tiếp từ các bản can mà đã được sắp hoặc được in trực tiếp từ các khuông in được làm từ các bản can đó, việc sắp các bản can, làm các khuôn in này được thực hiện tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoặc Canada; hoặc
(2). Trong trường hợp mà việc tạo khuôn in thông qua quá trình khắc kẽm hoặc khắc thạch bản là bước cuối cùng hoặc bước ngay trước bước in các bản sao, việc tạo khuôn in này đã được thực hiện tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoặc Canada; và
(3). Trong trường hợp việc in hoặc bước nhân bản cuối cùng khác và bất kỳ việc đóng bản sao nào được thực hiện tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoặc Canada.

(d). Việc nhập khẩu hoặc phân phối các bản sao tới công chúng vi phạm Điều này không làm mất hiệu lực bảo hộ đối với các tác phẩm theo Điều luật này. Tuy nhiên, trong bất kỳ việc khởi kiện dân sự hoặc khởi tố hình sự nào đối với sự xâm phạm các quyền độc quyền về tái bản và phân phối các bản sao của tác phẩm, người vi phạm phải biện minh đầy đủ về tất các tư liệu văn học phi sân khấu bao hàm trong tác phẩm đó và bất kỳ phần nào khác của tác phẩm này mà các quyền độc quyền tái bản và phân phối các bản sao được sở hữu bởi cùng một người sở hữu các tư liệu văn học phi kịch nghệ, nếu người vi phạm chứng minh là:

(1). Các bản sao của tác phẩm đã được nhập khẩu hoặc phân phối tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ vi phạm Điều này thực hiện thông qua hoặc với sự cho phép của chủ sở hữu các quyền độc quyền đó; và
(2). Các bản sao vi phạm được sản xuất tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoặc Canada phù hợp với các quy định tại Khoản (c); và
(3). Sự việc xâm phạm này được bắt đầu trước ngày có hiệu lực của việc đăng ký đối với phiên bản được phép phát hành tác phẩm, các bản sao của tác phẩm đã được sản xuất phù hợp với các quy định tại Khoản (c).

(e). Trong bất kỳ việc khiếu kiện nào đối với sự xâm phạm các quyền độc quyền về tái bản và phân phối các bản sao của tác phẩm gồm các yếu tố cấu thành bản sao được quy định tại Điều này về việc bản sao được sản xuất tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoặc Canada, chủ sở hữu quyền tác giả sẽ trình bầy trong đơn kiện tên của những người hoặc những tổ chức mà thực hiện quy trình sản xuất nêu tại Khoản (c) đối với các yếu tố cấu thành đó và các khuôn in mà theo quy trình sản xuất này đã thực hiện.