25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 6/Điều 602

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
của Chính phủ Hoa Kỳ, do Cục Bản quyền tác giả dịch
Điều 602. Nhập khẩu bản sao và bản ghi vi phạm

Điều 602: Nhập khẩu các bản sao hoặc bản ghi vi phạm

(a). Việc nhập khẩu vào Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, không có sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả theo Điều luật này, các bản sao hoặc bản ghi của tác phẩm mà đã có được ngoài Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là xâm phạm quyền độc quyền phân phối các bản sao hoặc bản ghi theo Điều 106, có thể bị khởi kiện theo Điều 501. Khoản này không áp dụng đối với:

(1). Việc nhập khẩu bản sao hoặc bản ghi theo sự cho phép hoặc cho việc sử dụng của Chính Phủ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoặc của bất kỳ Chính quyền Bang hoặc cơ quan chính trị của Bang nào, nhưng không bao gồm các bản sao hoặc bản ghi phục vụ cho việc sử dụng tại các trường học, hoặc các bản sao của bất kỳ tác phẩm nghe nhìn nào được nhập khẩu phục vụ cho mục đích nào khác ngoài việc sử dụng để lưu trữ;
(2). Việc nhập khẩu, cho việc sử dụng cá nhân của người nhập khẩu và không nhằm phân phối, được thực hiện bởi bất kỳ người nào đối với bản sao hoặc bản ghi của từng tác phẩm một nào không vượt quá 1 bản vào bất kỳ thời điểm nào, hoặc được thực hiện bởi bất kỳ người nào tới từ ngoài Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ đối với các bản sao hoặc bản ghi tạo nên một phần của hành lý xách tay của người đó; hoặc
(3). Việc nhập khẩu được thực hiện thông qua hoặc phục vụ cho các tổ chức có mục đích hoạt động giáo dục, đào tạo hoặc tín ngưỡng và không nhằm thu lợi nhuận cá nhân, đối với bản sao của tác phẩm nghe nhìn không quá một bản chỉ dùng cho mục đích lưu trữ của tổ chức đó, và đối với các bản sao hoặc bản ghi của bất kỳ tác phẩm nào khác không quá 5 bản dùng cho mục đích lưu trữ và cho mượn của tổ chức đó, trừ phi việc nhập khẩu các bản sao hoặc bản ghi là một phần của hoạt động bao hàm trong việc tái bản hoặc phân phối có hệ thống được tiến hành bởi tổ chức đó vi phạm các quy định tại Điều 108 (g)(2).

(b). Trong trường hợp mà việc tạo các bản sao hoặc bản ghi có thể cấu thành sự xâm phạm quyền tác giả nếu Điều luật này có thể được áp dụng, việc nhập khẩu các bản sao này sẽ bị cấm. Trong trường hợp mà các bản sao hoặc bản ghi được tạo ra hợp pháp, Cục Hải quan Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ không có thẩm quyền ngăn cản việc nhập khẩu này trừ phi các quy định của Điều 601 có thể được áp dụng. Trong các trường hợp trên, Thư ký của Cục Ngân khố được phép quy định, thông qua quy chế, các thủ tục theo đó bất kỳ người nào đòi lợi ích từ quyền tác giả đối với một tác phẩm cụ thể, vào thời điểm thanh toán khoản lệ phí quy định, có thể được hưởng quyền thông báo tới Cục Hải quan về việc nhập khẩu đồ vật mà thể hiện các bản sao hoặc bản ghi của tác phẩm.