25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 7/Điều 704

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 704: Lưu giữ và sử dụng các đồ vật được nộp tới Cục Bản quyền tác giả

(a). Vào lúc nộp các đồ vật tại Cục Bản quyền tác giả theo Điều 407 và 408, tất cả các bản sao hoặc bản ghi và các tài liệu xác minh, bao gồm cả các đồ vật được nộp có liên quan tới đơn yêu cầu mà đã bị từ chối đăng ký, là tài sản của Chính Phủ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

(b). Trong trường hợp tác phẩm đã công bố, tất cả các bản sao hoặc bản ghi và các tài liệu chứng minh được nộp là thuộc Thư viện Quốc hội phục vụ cho việc sưu tập, hoặc trao đổi hoặc chuyển nhượng với bất kỳ thư viện nào khác của Thư viện Quốc hội. Trong trường hợp tác phẩm chưa công bố, Thư viện Quốc hội sẽ được quyền, theo quy chế mà Cục trưởng sẽ quy định, lựa chọn bất kỳ tài liệu nộp nào phục vụ cho việc sưu tập của Thư viện hoặc chuyển tới Viện Lưu trữ quốc gia của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoặc tới Trung tâm lưu trữ liên Bang, theo quy định của Điều 2901 của Điều luật số 44.

(c). Cục trưởng, đối với các thể loại tác phẩm chung và riêng, được quyền thực hiện sao chép nguyên trạng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của tài liệu nộp theo Điều 408, và được quyền đưa sự sao chép này vào một phần của hồ sơ lưu trữ về việc đăng ký của Cục Bản quyền tác giả trước khi chuyển những tài liệu đó cho Thư viện Quốc hội theo quy định tại Khoản (b) hoặc trước khi tiêu huỷ hoặc phá bỏ khác các tài liệu đó theo quy định tại Khoản (d).

(d). Tài liện nộp không được chọn bởi Thư viện Quốc hội theo Khoản (b), hoặc các phần tài liệu chứng minh hoặc các bản sao chép của chúng sẽ được lưu giữ theo sự kiểm soát của Cục Bản quyền tác giả kể cả việc lưu giữ tại các phương tiện lưu trữ của Chính Phủ, trong thời gian lâu nhất được coi là có thể thực hiện được bởi Cục trưởng và Thư viện Quốc hội. Sau thời hạn này các tài liệu nộp sẽ chịu sự quyết định chung của Cục trưởng và Thư viện Quốc hội về việc ra lệnh tiêu huỷ chúng hoặc phá huỷ khác; nhưng trong trường hợp tác phẩm chưa công bố, không một tài liệu nộp nào sẽ bị chủ tâm hoặc chủ ý tiêu huỷ hoặc phá bỏ khác trong thời hạn bảo hộ bản quyền của tác phẩm đó trừ phi việc sao chép nguyên trạng toàn bộ tài liệu được nộp này đã được thực hiện thành một phần trong hồ sơ lưu trữ của Cục Bản quyền tác giả như quy định tại Khoản (c).

(e). Người nộp các bản sao, bản ghi hoặc các tài liệu chứng minh khác theo Điều 408, hoặc chủ sở hữu quyền tác giả của hồ sơ có thể yêu cầu duy trì, theo sự kiểm soát của Cục Bản quyền tác giả, một hoặc nhiều đồ vật hưởng toàn bộ thời hạn bảo hộ đối với tác phẩm đó. Cục trưởng sẽ quy định, thông qua quy chế, các điều kiện theo đó các yêu cầu này được thực hiện và được cấp và sẽ ấn định lệ phí được tính theo Điều 708(a)(10) nếu yêu cầu được cấp.