25%

Luật Quyền tác giả Hợp chúng quốc Hoa Kỳ/Chương 7/Điều 705

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Điều 705: Sổ đăng ký của Cục Bản quyền tác giả: ghi chép, lưu trữ, giám sát công cộng và tra cứu

(a). Cục trưởng sẽ cấp và lưu giữ tại sổ đăng ký của Cục Bản quyền tác giả tất cả các tài liệu nộp, việc đăng ký, chứng nhận và các khiếu kiện khác được tiến hành theo Điều luật này, và sẽ thực hiện ghi chú cho tất cả hồ sơ đó.

(b). Các hồ sơ và ghi chú cũng như các đồ vật được nộp liên quan đến việc hoàn thành việc đăng ký quyền tác giả và được lưu giữ dưới sự kiểm soát của Cục Bản quyền tác giả sẽ mở rộng cho việc giám sát công cộng.

(c). Vào thời điểm yêu cầu và thanh toán lệ phí quy định tại Điều 708, Cục Bản quyền tác giả sẽ thực hiện tra cứu sổ đăng ký chung, ghi chú, các tài liệu nộp tại Cục, và sẽ cung cấp bản thông tin làm sáng tỏ các khía cạnh về bất kỳ tài liệu nộp, việc đăng ký và các văn bản chứng nhận cụ thể nào.