Luật Công nghệ thông tin nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2006

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
(Đổi hướng từ Luật số 67/2006/QH11)
Luật Công nghệ thông tin nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  (2006) 
của Quốc hội Việt Nam
Loại Số Ngày ban hành Ngày hiệu lực Thay thế/Sửa đổi cho Sửa đổi bởi Bản mới hơn Hiệu lực
Luật 67/2006/QH11 29/6/2006 1/1/2007 21/2017/QH14
20/2023/QH15
24/2023/QH15
Một phần

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Luật này quy định về công nghệ thông tin.

Mục lục[sửa]

Mục 1: Những quy định chung về ứng dụng công nghệ thông tin
Mục 2: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước
Mục 3: Ứng dụng công nghệ thông tin trong thương mại
Mục 4: Ứng dụng công nghệ thông tin trong một số lĩnh vực khác
Mục 1: Nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin
Mục 2: Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin
Mục 3: Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin
Mục 4: Phát triển dịch vụ công nghệ thông tin
Mục 1: Cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin
Mục 2: Đầu tư cho công nghệ thông tin
Mục 3: Hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin
Mục 4: Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
(Đã ký)


Nguyễn Phú Trọng

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".