Mục lục:Cong bao Chinh phu 565 566 nam 2019.pdf

Khoản mục Wikidata
Tải lại trang
khoản mục Wikidata
Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tựa đềCÔNG BÁO/Số 565 + 566/Ngày 19-7-2019 Xem thông tin tại Wikidata Xem và sửa dữ liệu tại Wikidata
Tác giảChính phủ Việt Nam Xem thông tin tại Wikidata
Nhà xuất bảnVăn phòng Chính phủ
Năm xuất bản2019
Nhà inXí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng
Tập tin nguồnpdf
Tiến triển Nội dung sách cần được chuyển thành văn bản

Các trang (giải thích tình trạng trang)

MỤC LỤC


Trang
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
27-06-2019 Lệnh số 03/2019/L-CTN về việc công bố Luật. 2
13-06-2019 Luật số 39/2019/QH14 luật Đầu tư công. 3
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ NỘI VỤ
03-07-2019 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BNV hợp nhất Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. 70
(Đăng từ Công báo số 565 + 566 đến số 567 + 568)