Nam học Hán văn khoá bản/Lệ trong sách

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

LỆ TRONG SÁCH

1° — Nói về Tự-loại (字 類 famille de mots) thì có:

Chữ
Danh-tự
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
名 字 nom.
Tĩnh-tự
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
靜 字 adjectif.
Động-tự
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
動 字 verbe.

là chữ cùng một bộ với nhau, cho nên theo bộ mà yết ra từng bảng để dễ nhận.

2° — Nói về Hư-tự (虛 字) thì có:

Chữ
Đại-tự
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
  代 字 pronom.
Trạng-tự
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
  狀 字 adverbe
Giới-thiệu-tự
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
介 紹 字 préposition.
Khiển-tự
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
  遣 字 conjonction.
Trợ-ngữ-tự
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
助 語 字 particules finales.

là chữ không cùng bộ với nhau, cho nên theo mối chữ mà yết ra từng bảng để không sót.

3° — Nói về Văn-phạm (文 範 fonction de mots), thì cứ theo bảng Tự-loại và bảng Hư-tự suy dùng ra một bài (Application) để biết cách dùng chữ.

Những bài về Tự-loại thì dùng chữ mới học để học vỡ, những bài về Hư-tự thì dùng chữ đã học rồi để học ôn.

4° — Những bài Tự-loại thì cứ theo bài đầu đã tiêu ra bốn chữ (Thiên, Địa, Nhân, Vật) mà chia ra từng môn cho có từng thứ.

請讀者看