Nam ngạn chích cẩm/Mục 3 chữ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
NAM-NGẠN-CHÍCH-CẨM

MỤC 3 CHỮ


Rát như cáy,
Yếu như sên.
Hôi như cú,
Đẹp như tiên.
Già mà dại,
May hơn khôn.
Tiếc đứt ruột,
Sợ kinh hồn.
Chua như dấm,
Ngọt như đường.
Đặc như bí,
Nát như tương.
Nhanh-nhẩu đoảng,
Thật-thà hư.
Đồ phó để,
Nói ông hừ.
Vàng như nghệ,
Đen như gio.
Mỏng như giấy,
Dầy như mo.
Sư hổ mang,
Gái quạ mổ.
Cười vỡ nhà,
Già nổ đố.
Giời quả báo,
Phật tại tâm.
Túng thì tính,
Tham thì thâm.
Trơn như mỡ,
Trắng như bông.

Nóng như lửa,
Lạnh như đồng.
Tít cung-thang,
Chàn quí-tỵ.
Chuyện man năm,
Đời cổ hỷ.
Thấp như vịt,
Ngang như cua.
Đông như chợ,
Vắng như chùa.
Xoẳn củ tỏi,
Ngậu tôm canh.
Gàn bát sách,
Lộn tam bành.
Rết nhiều chân,
Tầm rút ruột.
Rụt cổ rùa,
Thắt đuôi chuột.
Nín như thóc,
Lặng như tờ.
Câm như hến,
Sác như vờ.
Rối canh hẹ,
Thắt cổ bồng.
Áo mảnh bát,
Quần cháo lòng.
Xấu như ma,
Quấy như quỉ.
Dữ như beo,
Nhăn như khỉ.

Dương mắt ếch,
Nghểnh cổ cò.
Ngay ruột ngựa,
Xốp phổi bò.
Đứng dõng xương,
Chết thẳng cẳng.
Quân vô loài,
Của bất đẳng.
Đời Hồng-đức,
Họ nhà Trần.
Đẹp Phò-mã,
Gan Tướng-quân.
Cóc vái giời,
Vịt nghe xấm.
Chó giữ xương,
Chuột nếm dấm.
Dai như chão,
Rắn như đanh.
Gà gáy gở,
Chó cắn quanh.
Ông mãnh-đại,
Bà vãi-mầm.
Tinh khôn vặt,
Chơi nghịch ngầm.
Tay bợm già,
Gan cóc tía.
Buốt đến xương,
Sợ mất vía.
Muối bỏ bể,
Nứa trôi sông.

Hót như khướu,
Nói như rồng.
Đánh trống ngực,
Gẩy đàn môi.
Theo đít ngựa,
Cưỡi đầu voi.
Đặc như keo,
Nát như mẻ.
Dính như sơn,
Dai như giẻ.
Ăn cháo thí,
Thổi bùa mê.
Đòn hội chợ,
Giầu thú quê.
Mèo thấy mỡ,
Cóc bôi vôi.
Mồm quạ cái,
Răng lợn lòi.
Sập chân quì,
Ghế bành tượng.
Đèn kéo quân,
Cờ chiếu tướng.
Gan là sắt,
Nói đóng đanh.
Gái tứ chiếng,
Đĩ thập thành.
Gươm hai lưỡi,
Kiềng ba chân.
Cửa lưỡng diện,
Nhà bát vần.
Rắn mồng năm,
Ngâu tháng bẩy.
Chuyện pháo rang,
Nói tép nhẩy.
Chùa tam bảo,
Của thập phương.

Giả nợ miệng,
Làm độn đường.
Mắt diều-hâu,
Mồm cá ngão.
Vót đuôi nheo,
Nhẩy chân sáo.
Già cốc đế,
Bé tí hon.
Đen như mực,
Đỏ như son.
Của phù vân,
Nợ tiền kiếp.
Kiện củ khoai,
Đời rau diếp,
Lành như bụt,
Bói ra ma.
Trò con trẻ,
Chuyện đàn bà.
Vô tang tích,
Bất thình lình.
Rộng như bể,
To tầy đình.
Lưỡi không xương,
Miệng có thép.
Giả nợ cơm,
Đánh chấu mép.
Trò quỉ thuật,
Chuyện chiêm bao.
Cưa thợ mộc,
Bút Nam-tào.
Say bứa miệng,
Nghiện so vai.
Ăn cháo thí,
Mất cơm tai.
Quyền bà Hoàng,
Nợ chúa Chổm.

Sư chùa Thầy,
Vua kẻ Gốm.
Người độc-địa,
Nói huyên-thuyên.
Đồ thượng cổ,
Lịch quá niên.
Lược thầy tu.
Dọi bà cốt.
Núi Ba-vì,
Chùa Một-cột.
Ma ăn cỗ.
Quỉ nhập trường.
Của vớt bão,
Vàng rắc đường.
Đất phiền-hoa,
Phường sỏ-lá.
Thằng mù-gìn,
Ông phỗng-đá.
Ba thước đất,
Bốn phương giời.
Nói thằng cuội,
Chuyện con giơi.
Mũ Thổ-công,
Tết ông Táo.
Đầu ông sư,
Răng bà lão.
Cảnh tuỳ chủ,
Tu tại gia.
Khôn gì trẻ,
Chừa đến già.
Gan tướng giặc,
Giọng quân keo.
Nhớn chuối hột.
Bé hạt tiêu.
Lễ chúa mường,
Đồ hàng mã.

Anh-hùng rơm,
Đài-các giả.
Cua tám cẳng,
Rắn hai đầu.
Phải vạ vịt,
Làm kiếp trâu.
Của đồng càm,
Tiền hàng xáo.
Chuyện tầm phơ,
Nói bông pháo.

Dai đỉa đói,
Rớt cá nheo.
Đeo mặt nạ,
Gié chân trèo.
Hà tiện quanh,
Buôn bán sổi.
Lý-sự cùn,
Khôn-ngoan lỏi.
Đông như kiến,
Đen như ruồi.

Khôn chẻ vỏ,
Dốt thò chuôi.
Nước đến chân,
Phấn giồi mặt.
Đất mọc lông,
Giời có mắt.
Gươm kề cổ,
Cờ đến tay.
Ấp vú mẹ,
Giả nghĩa thầy.