Nam ngạn chích cẩm/Mục 4 chữ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

MỤC 4 CHỮ


Giời cao đất dầy,
Cha sinh mẹ dưỡng.
Chồng loan vợ phượng,
Con vịt mẹ gà.
Râu ông cầm bà,
Cơm vua áo chúa.
Thương con ngon của,
Tốt ông không tiền.
Bịnh quỉ thuốc tiên,
Quyền rơm vạ đá.
Cây cao bóng cả,
Nước chẩy đá mòn.
Cửa cấm lầu son,
Nhà vàng gác tía.
Qua rào vỗ vế,
Khỏi vòng cong đuôi.
Mật ngọt chết ruồi,
Thuốc đắng đã tật.
No cơm ấm cật,
Chơn lòng đỏ da.
Của người phúc ta,
Khôn nhà dại chợ.

Nhất tội nhì nợ,
Ba vuông bẩy tròn.
Tốt số hơn khôn,
To đầu mà dại.
Lợi bất cập hại,
Kính chả bõ phiền.
Ruộng cả ao liền,
Tiền rừng bạc bể.
Hỏng nồi vơ rế,
Đánh trống bỏ dùi.
Phú quí giật lùi,
Hàng văn đánh ngược.
Lặn ngòi noi nước,
Buông dầm cầm chèo.
Giậu đổ bìm leo,
Tre già măng mọc.
Cất lúa dụng thóc,
Dứt dây động rừng,
Chị ngã em nưng,
Cha truyền con nối.
Mềm lưng uốn gối,
Mắm miệng day tay.

Già néo đứt dây,
Rán sành ra mỡ.
Vợ nằm vợ mớ,
Con ngô con khoai.
Xấu chàng hổ ai,
Của chồng công vợ.
Cả sông đông chợ,
Sâu ao cao bờ.
Chó ỉa bàn cờ,
Gái ngồi phải cọc.
Nhà ngang dẫy dọc,
Kèn ngược trống xuôi.
Dấu đầu hở đuôi,
Vung tay qua chán.
Thuận mua vừa bán,
Bóc ngắn cắn dài.
Há miệng mắc quai,
Dài lưng tốn vải.
Sư nói sư phải,
Vãi hay vãi vào.
Câu chuôm bỏ ao,
Của thiên giả địa.
Năng nhặt chật bị,
Già kén kẹn hom.
Gái đĩ già mồm,
Dâu dữ mất họ.
Bới bèo ra bọ,
Nhờ gió bẻ măng.
Chở củi về rừng,
Chọc gậy xuống nước.
Rào sau đón trước,
Chỉ nẻo đưa đường.
Giả lễ chúa mường,
Gan già ma mọi.
Làm phúc phải tội,
Ở hiền gặp lành.

Có tật rật mình,
Đứt tay hay thuốc.
Cả gió tắt đuốc,
Có giăng phụ đèn.
Chúa tầu nghe kèn,
Nhà trò giữ dịp.
Hộ-pháp ăn tép,
Phù-thuỷ đền gà.
Cũ người mới ta,
Của đời người thế.
Mò kim đốn bể,
Đơm đó ngọn tre.
Lọt sàng xuống nia,
Buôn thúng bán mẹt.
Thử kêu đốt tịt,
Mềm nặn rắn buông.
Đo bò làm chuồng,
Chói voi bỏ rọ.
Tra tay vào lọ,
Bước chân khỏi vòng.
Sôi hỏng bỏng không,
Tiền trao cháo múc.
Đánh rắn rập khúc,
Ăn cá bỏ vây.
Buộc chỉ cổ tay,
Sỏ chân lỗ mũi.
Tiền thầy bỏ túi,
Củ tỏi dắt lưng.
Vay mật giả gừng.
Mua vải bán áo.
Mèo già hoá cáo,
Chó ngáp phải ruồi.
Gáo dài hơn chuôi,
Trứng chọi với đá.
Sông rộng sóng cả,
Thành lở chúa xây.

Kiện gian bàn ngay,
Già đòn non nhẽ.
Giơ cao đánh sẽ,
Trong ấm ngoài êm.
Nhớn bùi bé mềm,
Nhiều no ít đủ.
Có mới nới cũ,
Ăn xưa chừa sau.
Trèo cao ngã đau,
Ăn hơn hờn thiệt.
Bới lông tìm vết,
Rây máu ăn phần.
Tham thực cực thân,
Bớt bát mát mặt.
Quan tha nha bắt,
Con dại cái mang.
Năm người mười làng,
Một vốn bốn lãi.
Miệng khôn chôn dại,
Tay sách nách mang.
Người sống đống vàng,
Nữ hành giành bạc.
Chó khô mèo lạc,
Lươn ngắn chạch dài.
Dật gấu vá vai,
Mất lòng còn ruột.
Đầu chậy đuôi lọt,
Tay làm hàm nhai.
Chồng đông vợ đoài,
Cha chài chú chóp.
No giồn đói góp,
Ăn xổi ở thì.
Mặt bủng da chì,
Sức dài vai rộng.
Mọc lông trong bụng,
Lấy thịt đè người.

Cầm lửa đốt giời,
Như dao chém đất.
Lửa gần dát mặt,
Áo mặc qua đầu.
Đò nát đụng nhau,
Sào sâu khó nhổ.
Bới đất nhặt cỏ,
Liệu gió phất cờ.
Tức nước vỡ bờ,
Cạn tầu ráo máng.
Ghé đầu chịu báng,
Há miệng chờ ho.
Ăn đấu giả bồ,
Ngồi thúng cất cạp.
Qua cầu cất dịp,
Mua ván bán thuyền.
Tôi tớ đồng tiền,
Thế thần bịch thóc.
Năm lừa bẩy lọc,
Bẩy nổi ba chìm.
Gác kéo đầu kim,
Múa rìu mắt thợ.
Kéo cầy giả nợ,
Cố đấm ăn sôi.
Nước chẩy bè chôi,
Thuyền xuôi gió ngược.
Cắm sào đợi nước,
Lấy gậy chọc giời,
Cơm nhà việc người,
Nước sông gạo chợ.
Tin bạn mất vợ,
Khỏi rên quên thầy.
Bắt cá đôi tay,
Vơ đũa cả nắm.
Chuột chù nếm dấm,
Chó già giữ xương.

Xấu mặt xin tương,
Đau răng ăn cốm.
Trăm khoanh tứ đốm,
Nhất quỉ nhì ma.
Đàn bà kiến tha,
Con gái quạ mổ.
Mua bấc thắt cổ,
Lấy dây buộc mình.
Đánh đu với tinh,
Nối dáo cho giặc.
Bọ chó múa bấc,
Tầm gửi lấn ngành.
Mặt xám mày xanh,
Môi thâm mắt trắng.
Thân lừa ưa nặng,
Kiếp trâu kéo cầy.
Dạy khỉ trèo cây,
Bắt nhái bỏ đệp.
Mèo hay ỉa bếp,
Chó cậy gần nhà.
Cú kêu cho ma,
Trứng khôn hơn vịt.
Chào-mào đỏ đít,
Chó đá vẫy đuôi.
Đấm ngầm chết voi,
Giả chết bắt quạ.
Dòng-dòng theo nạ,
Châu-chấu đá voi.
Bắt chạch đằng đuôi,
Nuôi ong tay áo.
Chuột sa chĩnh gạo,
Chạch bỏ giỏ cua.
Rụt như cổ rùa,
Nhanh như cái cắt.
Cọp tha ma bắt,
Cú có vọ mừng.

Chim chích vào rừng,
Đười-ươi giữ ống.
Vẽ bò bán bóng,
Rước voi dầy mồ.
Đục nước béo cò,
Mù giời được két.
Nước đổ đầu vịt,
Mỡ để miệng mèo.
Mật ít ruồi nhiều,
Đất lành chim đậu.
Chó cùng rứt giậu,
Châu chết để da.
Nhiều thầy thối ma,
Lắm duyên nhiều nợ.
Đem con bỏ chợ,
Hết nợ làm giầu.
Đòn sóc hai đầu,
Chỏ tay năm ngón.
Đi buôn lỗ vốn,
Làm ruộng mất mùa.
Dãi nắng dầu mưa,
Buôn mây bán gió.
Mắng mèo chửi chó,
Đá thúng đụng nia.
Tiếng nọ điều kia,
Chứng nào tật ấy.
Tát cạn bắt lấy,
Buông rộng thả dài.
Rừng mạch vách tai,
Đầu Ngô mình Sở.
Trống dong cờ mở,
Đàn ngọt hát hay.
Ruộng sâu trâu cầy,
Cơm no bò cưỡi.
Răng cắn phải lưỡi,
Ruột để ngoài da,

Người khôn chóng già,
Ma chết mất miệng.
Dắt nhau xuống giếng,
Đánh đổ cầu ao.
Lưng đen khố cao,
Mặt dầy mày dạn.
Làm bạn mất bạn,
Đâm lao theo lao.
Cửa cấm thành cao,
Nhà rách vách nát.
Ăn cháo đái bát,
No sôi thôi cơm.
Được cá quên nơm,
Đi câu sắm giỏ.
Cong môi cong mỏ,
Đua sức đua hơi.
Đói khóc no cười,
Giầu ăn khó chịu.
Quýt làm cam chịu,
Sẩm vào cuội ra.
Cóc xương lòi da,
No lòng mát ruột.
Đầu voi đuôi chuột,
Mặt cú da lươn.
Cây nhà lá vườn,
Tiền lưng gạo bị.
Ăn no ngủ kỹ,
Uống rượu ngồi dai.
Nói chuyện đường dài,
Đi buôn nước dãi.
Lấy công làm lãi.
Đem tiền vất đi.
Làm biếng phải thì,
Nói khoác gặp dịp.
Một đầu một kép,
Ba cọc ba đồng.

Tiền hết gạo không,
Văn dốt vũ dát.
Chọc đầu càng mát,
Cắt tóc đi tu.
Xấu đổi thiếu bù,
Còn ăn hết nhịn.
Oan hồn hồn hiện,
Có răng răng nhai.
Chó chạy đường quai,
Kiến bò miệng chén.
Lâu ngày dầy kén,
Xanh vỏ đỏ lòng,
Coi giời bằng vung,
Bằng chân như vại.
Bạc đầu còn dại,
Bé người chơi trèo.
An ít ngon nhiều,
Sống nuôi chết thịt.
Chân le chân vịt,
Con cà con kê.
Quốc kêu mùa hè,
Bò què tháng sáu.
Nhất con nhì cháu,
Một bà hai ông.
Đầu bạc răng long,
Mặt lưng mày vực.
Chó đen giữ mực,
Gà sống nuôi con.
Sông lở sóng cồn,
Tiền dòng bạc chẩy.
Chim sa cá nhẩy,
Cua máy cáy đào.
Hơn chẳng bõ hao,
Trót thì phải chét.
Bút sa gà chết,
Tiền mất tật mang.

Mặt xanh nanh vàng,
Môi hở răng lạnh.
Chó có váy lĩnh,
Gà mọc đuôi tôm.
Bắt chạch trong chum.
Giận cá chém thớt.
Mỏng môi hay hớt,
To đầu khó chui.
Bán sầu mua vui,
Giòn cười tươi khóc.
Khôn ngoan rùa mốc,
Tài cán cóc khô.
Tin bợm mất bò,
Có voi đòi ngựa.
Nói ngang cành bứa,
Nước đổ lá khoai.
Chống gối qua tai,
Vặt mũi đút miệng.
Im tai lặng tiếng,
Mạnh chân khoẻ tay.
Vay cối vay chầy,
Lãi đơn lãi kép.
Nói ráo bọt mép,
Sợ mướt bồ hôi.
Đong đầy khảo vơi,
Ăn không nói có.
Thuận buồm xuôi gió,
Xuống thác lên ghềnh.
Yêu hoa vin cành,
Ăn quả bỏ hột.
Đất nặn nên bụt,
Người chết ra ma.
Sểnh nạ quạ tha,
Vị cây giây quấn.
Tre non dễ uốn,
Chân lấm vẩy càn.

Đã ngu lại ngoan,
Chẳng mạnh thì bạo.
Bắc nước chờ gạo,
Có thịt đòi sôi.
Thương miệng thương môi,
Vẽ mày vẽ mặt.
Ngủ ngày quen mắt,
Đi gánh đau vai.
Nói để ngoài tai,
Tay sờ đến gáy.
Cơm ăn tiền lấy,
Con học thóc vay.
Vạ gió tai bay,
Cơn đen vận túng.
Thuốc tra ma cúng,
Đau chóng đã chầy.
Cao bổng ngọn cây,
So tầy gốc rạ,
Đơm vào miệng cá,
An cướp cơm chim.
Lên bổng xuống chìm,
Yêu thầm nhớ vụng.
Thắt lưng buộc bụng,
Trống bỏi vật mình.
Cóc có minh-tinh,
Bò thấy nhà táng.
Cờ bạc về sáng,
Công nợ khất quanh.
Gọi bụt bằng anh,
Hỏi sư mượn lược.
Nằm ngửa nhổ ngược,
Chặt to bung dừ.
Một mất mười ngờ,
Mười ăn chín nhịn.
Thấy đỏ ngỡ chín,
Cứ bở thì đào.

Nay ước mai ao,
Năm chờ tháng đợi.
Thương công kế lợi,
Bạc nghĩa vong ân.
Cơm vua nợ dân,
Quê cha đất tổ.
Nốt ruồi ở cổ,
Mũ ni che tai.
Ra ngõ gặp giai,
Về nhà hỏi trẻ.
Tài giai gửi rể,
Phận gái theo chồng.
Trọng của trọng công,
Mất chúng mất bạn.
Bòn do đãi sạn,
Ăn só mó niêu.
Chân nam chân chiêu,
Mắt la mắt lét.
Bụng đói cật rét,
Mặt muội mày do.
Chó chạy chuồng chồ,
Ếch ngồi đáy giếng.
Bóp cổ bưng miệng,
Đè đầu chặt đuôi.
Gươm cầm đằng chuôi,
Dao chém bằng dọng.
Ăn nói một dóng,
Uốn éo trăm chiều.
Nhắm mắt làm liều,
Sa chân nhỡ bước.
Cá sống về nước,
Gà cậy gần chuồng.
Đầu tròn gót vuông,
Mặt ngang mũi dọc.
Tiền trăm bạc chục,
Buôn vạn bán nghìn.

Con mắt ưa nhìn,
Bưng tai giả điếc.
Nhà giầu tham việc,
Làm mướn không công.
Hết gạo chạy rông,
No cơm dửng mỡ.
Tròn vành rõ chữ,
Suy lạng tính đồng.
Như đấm bị bông,
Nghe hơi nồi chõ.
Ăn mày quen ngõ,
Thất nghiệp tham ăn.
Phấn giồi gót chân,
Sơn ăn dường mặt.
Tiếc vãi máu mắt,
Khó lụn xương sườn.
Rau già cá ươn,
Trâu toi bò ngã.
Giẻ-cùi tốt mã,
Nòng-nọc đứt đuôi.
Ta nắm đằng chuôi,
Sẩm vớ được gậy.
Chó treo mèo đạy,
Quạ mổ diều tha.
Rượu vào nhời ra,
Cơm và cháo húp.
Đông the hè đụp,
Mạnh gạo bạo tiền.
Chết đuối đọi đèn,
Nằm mèo xó bếp.
Kiếp sau rau diếp,
Tượng lo lọ tương.
Giận mắng lặng thương,
Lành ăn dễ khiến.
Qua sông đến bến,
Ở bể vào ngòi.

Chật thây ra ngoài.
Đâm đầu vào bụi.
Thắt chặt quai túi,
Bưng kín miệng bình.
Giơ dáng dạng hình,
Nôm na mách qué.
Xẩy đàn tan nghé,
Cháy thành vạ lây.
Giả tỉnh giả say,
Nửa nạc nửa mỡ.
Cá mè một lứa,
Hàng cót bằng nan.
Theo đóm ăn tàn,
Góp gió làm bão.
Dấu kim tay áo,
Buộc chỉ chân voi.
Tiếc thịt trâu toi,
Cưỡi đầu voi dữ.
Quay thua đáo gỡ,
Giầu điếc sang đui.
Nát dẻo sống bùi,
Điều nặng tiếng nhẹ.
Năm cha ba mẹ,
Một chốn bốn quê.
Giấy rách giữ lề,
Người tốt về lụa.
Cầy sâu tốt lúa,
Ăn vặt quen mồm.
Đầu rồng đuôi tôm,
Mặt dơi mày chuột.
Cơm tẻ mẹ ruột,
Người gầy thày cơm.
Giết người không gươm,
Làm đĩ có tán,
Làm ơn nên oán,
Bớt giận làm lành.

Mắt toét ba vành,
Áo vá trăm trặng.
Ăn no vác nặng,
Cầy sâu quốc bầm.
Cháo đổ mặt mâm,
Chứng để đầu đẳng.
Đường xa dặm thẳng,
Tiếng cả nhà không.
Giết chó khuyên chồng,
Mài dao dạy vợ.
Ba làng bẩy chợ,
Chín đụn mười châu.
Máu chẩy ruồi bâu,
Giậu nát chó ỉa.
Của ăn căn để,
Cây cao lá dài.
Thở ngắn than dài,
An ngay nói thật.
Giời đánh thánh vật,
Ma chê quỉ hờn.
Ti-hí mắt lươn,
Xù-xì da cóc.
Chân răng kẽ tóc,
Gót chân đỉnh đầu.
Nét mặt sống trâu,
Móng tay mỏ sẻ,
Sác-sơ tổ đỉa,
Mầu-mỡ riêu cua.
Trốn chúa ở chùa,
Chọn người gửi của.
Ba vua bẩy chúa,
Nhất vợ nhì giời.
Vay chín giả mười,
Ngắn hai dài một.
Bùa mê bả dột,
Mặt nạc đóm dầy.

Bằng mặt bằng mày,
Có nanh có mỏ.
Khôn ngoan chẻ vỏ,
Ăn nói lọt vành.
Bới tóc củ hành,
Đội khăn mỏ quạ.
Mặc quần lá toạ,
Sắn váy quai cồng.
Đút cổ vào chòng,
Múa tay trong bị.
Giả lịnh giả thị,
Cạy thế cạy thần.
Làm chẳng nên ăn,
Đan chả tầy dậm.
Mắt loà chân chậm,
Giạ đói lòng không.
Nói rắn nói rồng,
Chỏ hươu chỏ vượn.
Cầy thuê quốc mướn,
Gánh vã buôn thuyền.
Ăn vóc học quen,
Đẻ sau khôn trước.
So kè hết nước,
Khôn khéo vào nhòng.
Khác máu tanh lòng,
Hư thân mất nết.
Buồng không chực tuyết,
Áo đơn đợi hè.
Họ đôi ba bề,
Người năm bẩy đứng.
Hai bàn tay trắng,
Một giọt máu đào.
Bên Ngô bên Lào,
Nước Nam nước Nứ.
Thẹn đèn hổ lửa,
Chải gió gội mưa.

Chữa dép ruộng dưa,
Đi guốc trong bụng.
Quyền cao chức trọng,
Cơm nặng áo dầy.
Quỉ quấy nhà chay,
Ma mặc áo giấy.
Cầu được ước thấy,
Vào nhỏ ra to.
Ông mãnh bà cô,
Bố cu mẹ đĩ.
Con em con chị,
Chén chú chén anh.
Kén cá chọn canh,
Liệu cơm gắp mắm.
Chân bùn tay lấm,
Đầu đội vai mang.
Làm biếng dõng xương,
Ăn no tức bụng,
Ngồi thúng cất thúng,
Ở chùa đốt chùa.
Quýt ngọt chanh chua,
Ớt cay gừng đắng.
Hai sương một nắng,
Một cổ hai chòng.
Đồng trắng nước trong,
Cây khô lá héo.
Chỉ ăn cho béo,
Chưa nói đã cười.
Mất một đền mười,
Sinh năm đẻ bẩy.
Muốn sao muốn vậy,
Có đó có đây.
Ngang bằng sổ ngay,
Mực đen giấy trắng.
Chết cha thằng khoắng,
Đi đời nhà ma.

Nói điêu nói toa,
Ăn hà ăn hiếp.
Cái gương tầy liếp
Tiếng chi bằng bông.
Ăn chó cả lông,
Bắt cóc bỏ đĩa.
Đẹp như chanh vẽ,
Nổ như pháo giang.
Ngọt như nước đường,
Trong như bột lọc.
Nhạt như nước ốc,
Đắng như bồ hòn.
Đỏ như hòn son,
Đen như củ súng.
Rát như lửa bỏng,
Buốt như kim châm.
Nát như tương đâm,
Tối như hũ đút.
Xấu như ma mút,
Đẹp như tiên sa.
Tươi như cành hoa,
Đông như miếng tiết.
Biết chăng chẳng biết,
Không có có không.
Gái mạnh về chồng,
Giai khôn tìm vợ.
Say tít cò bợ,
Nói dàn cung mây.
Mâm cao cỗ đầy,
Ma to dỗ nhớn.
Ông cả bà lớn,
Con ông cháu cha.
Nói vào nói ra,
Làm thừa làm thiếu.
Ma quàn cưới chịu,
Ngứa ghẻ đòn ghen.

Đổi trắng thay đen,
Buôn may bán đắt.
Đi ngang về tắt,
Lên ngược xuống xuôi.
Có đầu có đuôi,
Làm nem làm chạo.
Lộn thừng lộn chão,
Cà tỏi cà riềng.
Sống khôn chết thiêng,
Nợ van quan lạy.
Thằng xẩm mất gậy,
Mù-gìn giữ dưa.
Đi sớm về trưa,
Ra luồn vào cúi.
Đâm so đâm dụi,
Tiếc ngẩn tiếc ngơ.
Ăn gửi nằm nhờ,
Buông quăng bỏ vãi.
Ăn xung giả ngái,
Bán kẹo mua đường.
Kín cổng cao tường,
Gần nhà xa ngõ.
Quấy hôi bôi nhọ,
Buôn phấn bán hương.
Phải trái hai mang,
Xỏ xiên ba giọi.
Có ăn có chọi,
Vừa làm vừa chơi.
Nông nổi giếng khơi,
Mạnh bạo xó bếp.
Cậy quyền ăn hiếp,
Quen thói hành hung.
Trọng lẫn quí chung,
Ăn xung mặc xướng.
Ngồi linh quan tướng,
Giở giọng quân keo.

Của ít lòng nhiều,
Tiền nằm lãi chạy.
Thuổng đào chẳng thấy,
Búa đánh không ra.
Rước giai về nhà,
Dạy đĩ vén xống.
Ôm chân nấp bóng,
Nát đởm kinh hồn.
Bất nghĩa chi tồn,
Vô hồi kỳ trận.
Thương thân tủi phận,
Ngậm đắng nuốt cay.
Dùi-đục cẳng-tay,
Hương-án bàn-độc.
Cứ mềm thì đục,
Ai khảo mà xưng.
Gà mọc lông măng,
Chó cắn áo rách.
Bán rao chào khách,
Họp chợ lấy người.
Thân làm tội đời,
Người làm nên của.
Gọi trâu ăn lúa,
Như dê tế đền.
Sống lâu giầu bền,
Tai qua nạn khỏi.
Bẻ hành bẻ tỏi,
Đâm đầu đâm đuôi.
Nói dối thò chuôi,
Khôn ngoan có nọc.
Ma thiêng nước độc,
Núi đỏ rừng xanh.
Lo quẩn lo quanh,
Bắt khoan bắt nhặt.
Ma đói ma khát,
Quỉ tây quỉ đông.

Một dạ một lòng,
Nửa người nửa ngợm.
Thức khuya dậy sớm,
Bớt ngủ khoan ăn.
Đỡ túi nưng khăn,
Nịnh thần ôm váy.
Tội tạ vạ lạy,
Thương gọi nhớ tìm.
Dạ cá lòng chim,
Đầu cua tai ếch.
Chổi cùn rế rách,
Bát mẻ chiếu manh.
Thóc gạo có tinh,
Tiền của là chúa.
Được cau đau lúa,
Hết nạc vạc xương.
Đi nhớ về thương,
Ra chạm vào đụng.
Ôm rơm rậm bụng,
Lấy của che thân.
Công nợ giả dần,
Ruộng nương bán hết.
Khôn sống mống chết,
Đứt nối tối nằm.
Buôn bán câu dầm,
Cờ bạc khát nước.
Hay ở dở bước,
Khôn cậy khéo nhờ.
Rễ má dây mơ,
Nụ cà hoa mướp.
Đầu trộm đuôi cướp,
Mắt phượng mày ngài.
Tóc xanh nanh dài,
Đầu gối tay ấp.
Tay cầm tay cắp,
Mắt trước mắt sau.

Chưa ráo máu đầu,
Đã hai thứ tóc.
Mình vàng đách ngọc,
Má phấn môi son.
Nhất mẹ nhì con,
Muôn đời nghìn kiếp.
Chân giầy chân dép,
Đầu tạp đầu chay.
Thịt nạc dao phay,
Quả xanh nanh sắt.
Khô chân gân mặt,
Móc mắt moi mề.
Sỏ lá ba que,
Giang hồ tứ chiếng.
Cơm bưng tận miệng,
Cứt lộn lên đầu.
Ác nghiệp cơ cầu,
Điêu toa mách lẻo.
Đường xa vật nẻo,
Công trình nghiêu khê.
Gái tơ ngứa nghề,
Thày bói nói dựa.
Non măng trẻ sữa,
Ăn trắng mặc trơn.
Bóng bẩy nước sơn,
Chàng màng thịt mỡ.
Đập niêu chẳng vỡ,
Vác bát đi xin.
Gửi của làm tin,
Chiều người lấy việc.
Giả câm giả điếc,
Dở khóc dở cười.
Tết năm rầm mười,
Ngày ba tháng tám.
Giời sầu bể thảm,
Mưa thuận gió hoà.

Tan cửa nát nhà,
Long giời lở đất.
Gan vàng dạ sắt,
Mắt thánh tai hiền.
Xấu mã tốt duyên,
Vụng chèo khéo trống.
Kẽ vai chồng đống,
Lấn cõi đào bờ.
Ăn cá bỏ lờ,
Mua trâu xem vó.
Đi mây về gió,
Ngủ ngày cày đêm.
Máu chảy ruột mềm,
Miệng khấn tay vái.
Có đi có lại,
Dễ người dễ ta.
Phúc đẳng hà sa,
Tiền dư ức vạn.
Chó trui gậm chạn,
Mèo vật đống rơm.
Nuộc lạt bát cơm,
Ngày đường gang nước.
Ơn vua lộc nước,
Đạo vợ nghĩa chồng.
Rát cổ đau lòng,
gẫy gối tối mặt.
Vãi già niệm phật,
Thầy dốt đọc canh.
Võng thắm lọng xanh,
Bảng vàng bia đá.
Trẻ người non dạ,
Trắng răng bạc đầu.
Đàn gẩy tai trâu,
Chuông đeo cổ chó.
Nay đây mai đó,
Ngày rạng đêm khuya.

Miệng nói chân đi,
Tay đứt ruột xót.
Giai lành gái tốt,
Kẻ dở người hay.
Mặc áo xỏ tay,
Chôn rau cắt rốn.
Làm nhà thì tốn,
Ăn cỗ có phần.
Buôn Sở bán Tần,
Chèo non vượt bể.
Đồ dùng phó để,
Thật thà lái buôn.
Đầu sông ngọn nguồn,
Chân giời góc bể.
Bán đắt bán rẻ,
Khoe khéo khoe khôn.
Quạ theo gà con,
Chó ngồi bàn độc.
Anh-hùng gặp phúc,
Hồng-nhan đa truân.
Chơi đèn kéo quân,
Đánh cờ xuất tướng.
Tiền oan nghiệp chướng,
Tội báo oan gia.
Con mẹ con cha,
Hầu cô hầu cậu.
Đầu dần cuối dậu,
Mưa ngọ gió mùi.
Cho ngọt cho bùi.
Tham tài tham sắc.
Giời nam bể bắc,
Mống đông vồng tây.
Vãi nói vãi hay,
Giời sinh giời dưỡng.
Nem công chả phượng,
Cơm sung cháo dền.

Tối lửa tắt đèn,
Hao dầu tốn bấc.
Răng đen rưng-rức,
Má đỏ hây-hây.
Cờ phất đến tay,
Chuông kêu thử tiếng.
Đánh mộc lấy miếng,
Bắc chõ nghe hơi.
Quen thói bốc rời,
Dụng tình giấu-giếm.
Mèo đàng chó điếm,
Cá bể chim ngàn.
Con độc cháu đàn,
Cha già con mọn.
Nở ngành xanh ngọn,
Lắm rễ nhiều cành.
Áo rách quần manh,
Mũ dài đai rộng.
Dở ngô dở ngọng,
Nói thánh nói thần.
Đi xa về gần,
Gánh nặng vác nhẹ.
Công cha nghĩa mẹ,
Phúc chủ lộc thày.
Khách nợ làm rầy,
Thày bói dọn cưới.
Kín trên bền dưới,
Nói trước quên sau.
Mang nặng đẻ đau,
Ăn bơ làm biếng.
Lấp sông lấp giếng,
Đo gió đo mây.
Yếu chân mềm tay,
Rậm râu sâu mắt.
Khôn hiện ra mặt,
Hay xoay vào lòng.

Ấp lạnh quạt nồng,
Chánh nắng cầu dợp.
Bán hàng lục hợp,
Góp của thập phương.
Trên kính dưới nhường,
Chồng hoà vợ thuận.
Đầu chấy mấy dận,
Mặt rác mày dơ.
Vợ dại con thơ,
Mình già tuổi yếu.
Đè lèn khó chịu,
Ăn vụng chóng no.
Hết khôn hoá dồ,
Trước vụng sau khéo.
Chiêm khô mùa héo,
Ngày rộng tháng dài.
Gài chốc giỏng tai,
So vai rụt cổ.
Ném xương cho chó,
Đổ dớt cho nheo.
Thắm lắm phai nhiều,
Ăn to nói nhớn.
Quạ chui chuồng lợn,
Chim mắc lưới hồng.
Góp vốn buôn chung,
Cháy nhà cùng sưởi.
Đá đưa đầu lưỡi,
Dáo dở bàn tay.
Phận đẹp duyên may,
Cờ gian bạc lận.
Học tài thi phận,
Ăn được nói nên.
Lắm bạc nhiều tiền,
Tốt tài sai lộc.
Sà ngang duỗi dọc,
Cửa đóng then cài.

Hương hoả mả dài,
Nhà ngói cây mít.
Mâm son bát bít,
Chiếu miến chăn đào.
Cành thấp cành cao,
Bỉ khinh bỉ trọng.
Cửa cao nhà rộng,
Cỏ rậm vườn hoang.
Trong họ ngoài làng,
Trên giời dưới bể.
Có nếp có tẻ,
Cầu của cầu con.
Ngồi xếp bằng tròn,
Nằm ngay thẳng cẳng.
Cao hạ bằng đẳng,
Cốt nhục tương tàn.
Che mặt thế gian,
Bưng miệng thiên hạ.
Chồng chung chồng chạ,
Con mày con nuôi.
Thày mật tớ ruồi,
Chồng ma vợ quỉ.
Xoe tơ kết chỉ,
Trói kéo tìm kim.
Bịt mắt bắt chim,
Leo cây dò cá.
Miệng cắn chân đá,
Thịt nát xương chia.
Ông nọ bà kia,
Nòi nào giống ấy.
Bói ra qua thấy,
Khó sạch rách thơm.
Da áo túi cơm,
Vai u thịt bắp.
Có ngăn có nắp,
Cầm mực cầm chừng.

Ráo đấu lường thưng,
Cao thành nở ngọn.
So tầy vót dọn,
Ăn sống nuốt tươi.
Hai năm rõ mười,
Một bồ lấy bốn.
Ngồi ngay như thỗn,
Nói xó cùng ma.
Có người có ta,
Sinh voi sinh cỏ.
Đen đầu thì bỏ,
Khuất mắt không coi.
Bắc cầu mà noi,
Như thuyền không lái.
Nết-na con gái,
Mạnh-bạo anh hùng.
Con đĩ đánh bồng,
Nhà trò khua phách.
Ma chê cưới trách,
Ăn mặn nói ngay.
Phù-thuỷ cao tay,
Bà-cốt che mặt.
Bỡn quá hoá thật,
Sự thật mất lòng,
Đuôi phượng đầu rồng,
Đầu gà má lợn.
Nửa thật nửa bỡn,
Vừa đẹp vừa giòn.
Chó cái cắn con,
Ba ba ấp bóng.
Dắt trâu qua ống,
Lo bò trắng răng.
Cá mổ đằng lưng,
Chuột đội vỏ chứng.
Kẻ tung người hứng,
Trên thuận dưới hoà,

Đánh phấn đeo hoa,
Mò cua bắt ốc.
Cô lô cô lốc,
Bác sác bác sơ.
Đời như đời vờ,
Thân như thân chạch.
Hỷ mũi chưa sạch,
Vén váy không nên.
Ba bề bốn bên,
Trăm đường nghìn lối.
Đầu tắt mắt tối,
Miệng nói tai nghe.
Sớm đi tối về,
Nay gánh mai đội.
Của chìm của nổi,
Đồng ra đồng vào.
Giết bò ăn khao,
Nuôi lợn lấy mỡ.
Có mình thì giữ,
Dương mắt mà trông.
Giúp của giúp công,
Được người được nết.
Khi giỗ ngày tết,
Đám hội nhà chay.
Chẳng rượu chẳng say,
Còn nước còn tát.
Giăng trong gió mát,
Bèo giạt mây tan.
Quá khẩu thành tàn,
Bán thân bất toại.
Xu lợi tỵ hại,
Hữu công vô lao.
Thiên võng nan đào,
Nhân tâm tùy thích.
Tham giả vô ích,
Lực bất tòng tâm.

Cơ thâm hoạ thâm,
Thiện báo ác báo.
Nhân hiền tại mạo,
Hậu bạc tùy tình.
Hữu danh vô hình,
Đa hư thiểu thực.
Du thủ du thực,
Mãi oán mãi ân.
Bạc ác bất nhân,
Cương cường thị thế.
Thiên phương bách kế,
Tứ tung ngũ hoành.
Lễ bạc tâm thành,
Nhân bần chí đoản.
Tam sao thất bản,
Vạn tử nhất sinh.
Nhật cửu thành tinh,
Dục tốc bất đạt.
Lý vô tận sát,
Thiên bất dung gian.
Thiên đạo hảo hoàn,
Nhân tình phản phúc.
Nhập gia tùy tục.
Thành sự tại thiên.
Bất đắc bất nhiên,
Dục hà dục hỹ.
Chung ngôn nghịch nhĩ,
Nhân tâm cách bì.
Đồng tử vô tri,
Phụ nhân nan hoá.
Biền đa ích quả,
Lộng giả thành chân.
Thị phú khinh bần,
Vô nhân bạc nghĩa.
Kinh thiên động địa,
Bạo hổ bằng hà.

Khẩu phật tâm xà,
Tiền chủ hậu khách.
Vô tri vô sách,
Hữu thuỷ hữu chung.
Nhất tự cách trùng,
Thiên niên bất dịch.
Thiên thanh địa bạch,
Quỉ khốc thần kinh.
Úy trọng cầu khinh,
Dĩ trường kích đoản.
Mễ tận dân tán,
Bĩ cực thái lai.
Cầu tài đắc tài,
Tri pháp úy pháp.
Lễ vô bất đáp,
Quan bất tại ngu.
Xuất giá tòng phu,
Phúc đức tại mẫu.
Bách nhân bách khẩu,
Vạn pháp vạn linh.
Phúc chí tâm linh,
Hoạ lai thần ám.
Quỉ thần chiếu giám,
Thiên địa chứng minh.
Sinh sự sự sinh,
Hại nhân nhân hại.
Do tiểu trí đại,
Tích thiểu thành đa.
Thượng mục hạ hoà,
Môn đương hộ đối.
Tụng kinh sấm hối,
Đái tội lập công.
Tự thuỷ trí chung,
Tòng đầu triệt vĩ.
Tiểu-nhân đắc chí,
Quân-tử phòng thân.

Tiền phú hậu bần,
Thuỷ cần chung đãi.
Thiên niên vạn đại,
Lục diện bát phương.
Cải ác hoàn lương,
Xả cận cầu viễn.
Lâm cơ chế biến,
Xuất quỉ nhập thần.
Ích kỷ hại nhân,
Vu oan giá hoạ.
Thiên biến vạn hoá,
Bát giác lục lăng.
Khẩu thuyết vô bằng,
Nhân tâm bất chắc.

Tu nhân tích đức,
Cải tử hoàn sinh.
Toạ hưởng kỳ thành,
Bất trị chi chứng.
Hữu cầu tất ứng,
Vô vật bất linh.
Tập giữ tính thành,
Lễ do nghĩa khởi.
Tang thương biến cải,
Tiền kiếp luân hồi.
Phụng thỉnh như-lai,
Nam vô bồ-tát.