Nho giáo/Quyển IV/Thiên II-3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

II

THỜI-KỲ THỨ HAI

Thời kỳ thứ hai vào quãng trung-diệp nhà Minh, kể từ đời vua Nhân-tôn (1425) đến đời vua Mục-tôn (1567-1572). Trong khoảng hơn một thế-kỷ rưỡi ấy, Nho-giáo thịnh hành hơn trước và có nhiều người học-giả trứ danh, người thì ra làm quan, người thì ẩn cư ở chỗ thảo dã, ai nấy đều có chí làm cho sáng rõ cái đạo của thánh hiền. Bởi vậy các học-phái mới thành-lập. Thời-kỳ này có bốn học-phái rất hệ trọng, là Hà-đông-phái, Sùng-nhân-phái, Bạch-sa-phái và Diêu-giang-phái. Trong những học-phái ấy có Diêu-giang-phái là thịnh hơn cả, cho nên sau này ta phải xét kỹ.