Quốc văn trích diễm/84

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Quốc văn trích diễm của Dương Quảng Hàm
84 — Tin tức Thúy-Kiều từ khi vào tay Tú-Bà đến khi gặp Từ-Hải của Nguyễn Du

84 — TIN TỨC THÚY-KIỀU TỪ KHI VÀO TAY TÚ-BÀ ĐẾN KHI GẶP TỪ-HẢI

TIỂU DẪN. — Kim-Trọng từ khi biệt Kiều về hộ tang chú xong đến tìm Kiều thì không thấy nữa, mới theo lới nàng dặn lấy Thúy-Vân làm vợ. Sau Kim-Trọng và em Kiều là Vương-Quan hai người cùng thi đậu làm quan, mới dò la thăm hỏi tin tức nàng Kiều. Trong đoạn này là lời một người lại lược kể chuyện Thúy-Kiều từ lúc vào tay Tú-Bà đến lúc gặp Từ-Hải cho Kim-Trọng nghe. Hầu hết cả một cuộc đời nàng Kiều đem tóm tắt lại có ngần ấy câu, mà vẫn được rõ ràng minh bạch, thật là một đoạn văn tự-sự rất khéo.

Thăng đường chàng mới hỏi tra,
Họ Đô có kẻ lại già thưa lên:
« Sự nàng đã ngoại mười niên,
« Tôi đà biết mặt biết tên rành-rành.
« Tú-bà cùng Mã-giám-Sinh,
« Đi mua người ở Bắc-kinh đưa về;
« Thúy-Kiều tài sắc ai bì!
« Có nghề đàn[1] lại đủ nghề văn thơ.
« Kiên trinh chẳng phải gan vừa,
« Liều mình thế ấy 1, phải lừa thế kia 2.
« Phong-trần 3 chịu đã ê-chề,
« Dây duyên sau lại gả về Thúc-lang;
« Phải tay vợ cả phũ-phàng,
« Bắt về Vô-tích 4 toan đường bẻ hoa[2];
« Bực mình nàng phải trốn ra,
« Chẳng may lại gặp một nhà Bạc 5 kia.
« Thoắt buôn về, thoắt bán đi,
« Mây trôi bèo nổi thiếu gì là nơi!
« Bỗng đâu lại gặp một người,
« Hơn đời trí dũng, nghiêng trời uy linh.

« Trong tay muôn vạn tinh-binh,
« Kéo về đóng chật một thành Lâm-chuy.
« Tóc-tơ 6 các tích mọi khi,
« Oán thì trả oán, ân thì trả ân.
« Đã nên có nghĩa có nhân,
« Trước sau trọn-vẹn, xa gần ngợi khen.
« Chưa tường được họ được tên,
« Sự này hỏi Thúc-sinh viên mới tường ».
Nghe lời Đô nói rõ-ràng,
Tức thì viết thiếp mời chàng Thúc-sinh.
Nỗi nàng hỏi hết phân-minh,
Chồng con đâu tá, tính-danh là gì?
Thúc rằng: « Gặp khúc lưu-ly,
« Trong quân, tôi hỏi thiếu gì tóc-tơ!
« Đại-vương tên Hải họ Từ,
« Đánh quen trăm trận, sức dư muôn người!
« Gặp nàng khi ở châu Thai,
« Lạ gì quốc-sắc thiên-tài phải duyên!
« Vẫy-vùng trong bấy nhiêu niên,
« Làm nên động-địa kinh-thiên đùng-đùng.
« Đại-quân đồn đóng cõi đông,
« Về sau chẳng biết vân-mòng 7 làm sao. »

CHÚ THÍCH. — 1. Nói việc Kiều toan tự-tận ở nhà Tú-Bà. — 2. Nói việc Kiều bị Sở-Khanh lừa. — 3. Nghĩa đen là gió bụi; nói nỗi gian-truân. — 4. Quê Hoạn-Thư. — 5. Là Bạc-Bà Bạc-Hạnh lừa Kiều, bắt Kiều phải ở thanh-lâu lần thứ hai. — 6. Chân tơ kẽ tóc: ý nói căn-vặn từng ly từng tý. — 7. Tin-tức.

   
Chú thích

  1. Đờn. —
  2. Bông.