Bước tới nội dung

Quốc văn trích diễm/Chương trình Việt văn ở các trường Sư phạm và Pháp-Việt Cao đẳng tiểu học (trích lục)

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Quốc văn trích diễm của Dương Quảng Hàm
Chương trình Việt văn ở các trường Sư phạm và Pháp-Việt Cao đẳng tiểu học (trích lục)

CHƯƠNG-TRÌNH VIỆT-VĂN

các trường Sư-phạm và Pháp-Việt cao-đẳng tiểu-học

(Trích-lục)

Khoa giảng nghĩa bài và học quốc-văn. — Chọn các bài tản văn hoặc vận-văn trích ở các thơ truyện và các sách vở cũ, hay lấy ở trong nền văn-kim đương thành lập; các bài cắt nghĩa cứ do thiển nhập thâm: trước hết lựa những bài thông-thường, rồi đến những bài văn-pháp càng cao dần lên.

Phải hiểu đại-ý và cách bố-cục của bài văn, nói rõ các ý-tứ liên-lạc thế nào, cắt nghĩa kỹ về sự chọn tiếng, về những chỗ lời văn bóng bẩy, về nghĩa các chữ nho để cho các học-trò giầu thêm các danh-từ về văn-chương và khoa-học thông-thường, cùng am-hiểu các phép-tắc chính về cú-pháp của quốc-văn.

Nhân sự giảng văn, nói cho học-trò biết các điều đại-cương về các lối vận-văn và tản-văn chính của ta và các phép-tắc chính về mỗi lối ấy, cùng sự-trạng và công trước-tác của các nhà thi-sĩ văn-sĩ có tiếng của ta.

Đến năm thứ tư: nói qua các điều cốt-yếu về văn-học lịch-sử nước ta: hán-văn và quốc-văn; các thời-đại lớn; các nhà văn-sĩ có tiếng.

Sau đây liệt kê các sách và các nhà văn-sĩ nên học để làm mẫu:

Trích-lục các truyện nôm: Kim Vân Kiều, Lục-Vân-Tiên, Hoa-Tiên, Chinh-phụ ngâm, Quan-Âm Thị-Kính, Quốc-sử diễn-ca.

Chọn các bài thơ của các thi-gia: Lê Thánh-Tôn, Tuy-lý-vương, Nguyễn-bỉnh-Khiêm, Nguyễn-Khuyến, Bà Huyện Thanh-Quan, Chu-mạnh-Trinh, Trần-kế-Xương.

Chọn các bài ca, bài phú, văn-tế.

Chọn các bài văn của các nhà văn-sĩ kim-thời: Trương-vĩnh-Ký, Paulus Của, Hoàng-cao-Khải, Phan-kế-Bính, Nguyễn-bá-Học, Phạm-Quỳnh, Nguyễn-bá-Trác, Nguyễn-khắc-Hiếu.