Sách quan chế/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

SERVICE DE L’IMMIGRATION. — CUỘC TÂN ĐÁO.

Chef du service.

Đầu cuộc. Có thông ngôn, ký lục, có tuần sai, thuộc binh phụ sự.