Sách quan chế/54

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Sách quan chế của Huỳnh Tịnh Của
Cơ mật viện. — Conseil privé, Conseil d’État, Chambre haute

KINH QUAN, 京官CƠ MẬT VIỆN, 機宻院

conseil d’état, chambre haute.

Cơ mật viện đời nhà Tống, kêu là Xu mật; nhà Thanh, kêu là Quân cơ, đều dùng quan lớn hai bên văn võ, từ tam phâm sấp lên, cả thảy 4 ông; bộ thuộc có Viên ngoại, Chủ sự, Tư vụ, hoặc dùng chức biên tu, kiểm thảo 8 người.

Gặp việc quân chánh cả thể, khi ấy mới có đặc chỉ[1] chọn các quan lớn sung làm Cơ mật viện đại thần, để mà bàn luận cùng nhau.

   
Chú thích

  1. Nghĩa là chỉ dụ riêng.