Sách quan chế/66

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

TAM ĐƯỜNG, 三堂

les trois collèges.

Quảng học, Quảng thiện, Minh thiện ba nhà, mỗi nhà cấp phó Trưởng sữ 1 người; Tư vụ 1; chánh tùng bát cửu phẩm đều 1 người; vị nhập lưu thơ lại 12.

Sau có chuẩn đặt thêm Quảng phước, Dưỡng chánh, Thiện khánh, Quảng nhơn các đường, đều để mà nuôi dạy các Hoàng tử, Hoàng tôn.