Sách quan chế/67

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

THAI Y VIỆN, 太醫院

service de santé.

Viện sứ 1; Ngự y, phó Ngự y, tả Viện phán, hữu viện phán, không định mấy người; Y chánh 10; Y phó 10; chánh cửu phẩm Y sanh 23; vị nhập lưu Y sanh 10; ngoại khoa Y chánh 2; Y sanh 16.

Hiệu Minh-mạng năm thứ 10, chuẩn cho Thái y viện, Viện sứ chánh tứ phẩm; Bang tự đứng kế lấy chức Thiệm sự phủ thiếu thiệm sự; Ngự y chánh ngủ phẩm; phó Ngự y tùng ngủ phẩm; tả Viện phán chánh lục phẩm; hữu Viện phán tùng lục phẩm; Y chánh tùng lục phẩm; Y phó tùng thất phẩm.