Sách quan chế/69

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

THIỆM SỰ PHỦ, 詹事府

bibliothèque nationale, archives impériales.

Thiệm sự, kiêm chức Hàn lâm viện Thị độc học sĩ; Thiếu thiệm sự, kiêm chức Hàn lâm viện Thị giảng học sĩ, đều 1 người, chưởng kinh sử văn chương chi sự, đồng với Hàn lâm viện học sĩ.

Chủ bộ 1 người, chưởng văn gi; Bút thiếp thức 6 người.

Tả xuân phường, Tả thứ tử, kiêm Hàn lâm thị độc; Tả trung doản, kiêm Hàn lâm biên tu; Tả tán thiện, kiêm Hàn lâm kiểm thảo, chưởng việc ký chú, soán tu, đồng với Hàn lâm viện thị độc, thị giảng, biên tu.

Hữu xuân phường, Hữu thứ tử, kiêm Hàn lâm thị giảng; Hữu trung doản, Hữu tán thiện, kiêm Hàn lâm biên tu, kiểm thảo, đồng việc với Tả xuân phường.

Tẩy mả, kiêm Hàn lâm tu soạn, chưởng kinh tịch, đồ thơ.

Chánh tự 1 người, chưởng phán chánh văn tự.

Chức Thiệm sự, Thiểu thiệm sự đều lảnh làm Kinh diên giảng quan, Nhựt giảng quan.

Về phép khởi cư chú, từ Thiệm sự trở xuống cho tới các quan phường cuộc, đều kiêm lãnh cũng như bên viện Hàn lâm.

Phàm có chỉ dạy hội nghị, khán nghiệm, nguyệt tuyển, thu thẩm, triều thẩm, chức Thiệm sự, Thiếu thiệm sự đều được vào hội nghị.