Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thuyền phong nguyệt, gánh yên hà,
Mượn lấy, dành làm của cải ta.
Cây tĩnh chim về xanh loáng khói,
Ao thanh cá lội nước tuôn là.
Han chữ cũ, ba thằng nhỏ,
Chực am không, một mụ già.
Bui có một niềm chầu nhớ chúa...
...[1]

   
Chú thích

  1. Mất một câu