Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Non nước vui chơi đã mặc dầu
Hãy còn canh cánh chí sơ âu.
Dòng giang là bạc thì trào dẫy,
Vừng nguyệt tương vàng thuở nắng thâu.
Thỏ dãi, ô vần hay ý nhiệm,
Thước bay, cá nhảy, thấy cơ mầu.
Đêm qua sơn tự chuông còn gióng,
Mường tượng quân thiên khúc nhạc tâu.