Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nước non nào phải của ai đâu ?
Nhiều, ít, công, tư, cũng mặc dầu !
Có, chẳng giữ giàng ; không, chẳng lụy,
Được, chăng háo hức ; mất chăng lo.
Anh hùng, người lấy tài làm trọng,
Ẩn dật, ta hay thú có mầu.
Gẫm ấy ai phò vạc Hán,
Đồng Giang, rủ một cần câu[1] !

   
Chú thích

  1. Nghiêm Tử Lăng khước từ làm quan đời Hán Quang Vũ, đi câu ở Đồng Giang