Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Yên phận mà thôi, chớ có cầu,
Gặp sao hay vậy, có làm sao !
Giầu được dịp : lau nên nứa,
Khó thua mòn : củ hóa nâu
Khôn tỏ trời xanh cao mấy tấc ?
Dễ lo bữa tối chứa đầy nồi ?
Một trường xuân sắc, dường bao nả
Lẳng lặng mà xem tạo hóa nao.