Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/42

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trời sinh vật, kể dư vàn,
Khinh trọng, ta dù biết mực - than[1]
Thịt chó, chó ăn : loài chó dại,
Lông chim, chim tiếc : ấy chim khôn.
Bò đàn những bạn cái bò cái[2],
Cá cả mong ăn con cá con.
Nhà dột bởi đâu ? Nhà dột nóc,
Nếu nhà dột nóc, thế chon von.

   
Chú thích

  1. Ta biết rõ thứ quí thứ xoàng, như mực quí hơn than, mặc dầu cùng sắc đen
  2. Trong đàn bò, những bò cái kết bạn với nhau. "Cái" (trước chữ "bò cái") là vật lượng từ như "cái tôm, cái tép"...