Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chửa dễ ai là bậc Thích Ca,
Mọi niềm nhân ngã nhẫn thì qua...
Lòng vô sự : trăng in nước,
Của thảng lai : gió thổi hoa!
Kìa khách xuân xanh khi trẻ,
Mấy người đầu bạc tuổi già ?
Thanh nhàn, ấy ắt là tiên khách,
Được thú, ta đà có thú ta !