Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/65

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vũng bởi hay ngăn, vũng mới đầy,
Quen thân, yêng nhủ mụ lời này :
Trà sen, sáng đãi người đưa khát,
Rượu thánh, hôm mời khách uống say,
Lợi lộc mặc duyên, chăng ý chớ,
Đôi co dầu thế, chớ cho hay !
Thế gian có hỏi : "lời ai nhủ ?"
Mụ hãy rằng : "Lời khách dại ngây !"