Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/64

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Vốn nơi hồ hải, lượng dung dài,
Thà ai phụ, chẳng thà phụ ai !
Mặc kẻ gió trăng, lòng có khác,
Mặc ai đong đả, dạ đơn sai!
So xem thế thái khi tan hợp,
Khá gẫm nhân gian thuở thắm phai.
Người phụ song trời không nỡ phụ,
Còn xuân, còn có chốn đeo đai.